Κωδικός Μαθήματος

ΜΔΑ-286

Εξάμηνο Μαθήματος

2ου Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες

7,5

Ηλεκτρονικό Υλικό

Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Διδάσκοντες Μαθήματος

Στόχος

Οι επιχειρησιακές διεργασίες συνιστούν κύρια, αν όχι καθοριστικά, περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αφού προσδιορίζουν το εύρυθμο της λειτουργίας τους.

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές τη δυνατότητα ανάλυσης των επιχειρησιακών διεργασιών επικεντρώνοντας στην ενόραση (insight) και τη διερεύνηση της αποδοτικότητας (performance) τους ή και της συμμόρφωσης (compliance) τους προς ισχύοντες κανόνες.

Αυτά αποτελούν τα βασικά αντικείμενα της αναλυτικής επιχειρησιακών διεργασιών (business process analytics).

Η αποδοτικότητα αναφέρεται, συνήθως, στη μείωση του χρόνου απόκρισης για τη λήψη αποφάσεων και στην ταχύτερη δυνατή αξιολόγηση του αντίκτυπου των αποφάσεων μέσω συγκεκριμένων μετρικών (metrics).

Η συμμόρφωση αναφέρεται στη διασφάλιση της εκτέλεσης των διεργασιών σύμφωνα με ισχύοντες κανόνες και της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών – ΣΔΕΔ (Business Process Management Systems – BPMS) περιλαμβάνουν υποσυστήματα αναλυτικής για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων (ιστορικών ή πραγματικού χρόνου) που αναφέρονται στα κριτήρια αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των επιχειρησιακών διεργασιών με βασικό στόχο την βελτιστοποίηση (ή βελτίωση) τους.

Επιπλέον, τα ΣΔΕΔ περιλαμβάνουν προσομοιωτές επιχειρησιακών διεργασιών, που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης των επιχειρησιακών διεργασιών, παρέχοντας “δεδομένα” για την αποτελεσματικότητα των υπό εγκαθίδρυση νέων ή εξελιγμένων επιχειρησιακών διεργασιών.  Έτσι, από το μάθημα αυτό, οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες στην  κατανόηση των εννοιών και τεχνικών της αναλυτικής επιχειρησιακών διεργασιών και να καταστούν ικανοί να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές αναλυτικής επιχειρησιακών διεργασιών σε πραγματικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν:

 • να κατασκευάζουν μοντέλα επιχειρησιακών διεργασιών χρησιμοποιώντας εργαλεία μοντελοποίησης με βάση το πρότυπο BPMN
 • να εκτελούν επιχειρησιακές διεργασίες χρησιμοποιώντας συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών
 • να αναλύουν τις επιδόσεις υφιστάμενων επιχειρησιακών διεργασιών και να προβαίνουν στη βελτίωση των διεργασιών εφόσον δεν κρίνονται ικανοποιητικές βάσει κριτηρίων
 • να δημιουργούν στρατηγικές διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών και πλάνα (σχέδια) πραγμάτωσης επιχειρησιακών διεργασιών στο πλαίσιο οργανισμών
 • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τεχνικές προσομοίωσης επιχειρησιακών διεργασιών

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενα Μαθήματος

 • Διοίκηση Επιχειρησιακών Διεργασιών

  Χαρακτηριστικά των επιχειρησιακών διεργασιών. Εξέλιξη της διοίκησης επιχειρησιακών διεργασιών. Κύκλος ζωής της διοίκησης επιχειρησιακών διεργασιών.

 • Ταυτοποίηση και Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών

  Φάσεις κατασκευής και θέσης σε λειτουργία επιχειρησιακών διεργασιών. Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής επιχειρησιακών διεργασιών. Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών με χρήση της γλώσσας BPMN.

 • Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διεργασιών

  Πλήρης μεθοδολογία ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διεργασιών που αφορά στην ανάπτυξη νέων ή στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρησιακών διεργασιών. Μελέτη περίπτωσης.

 • Μέθοδοι και Εργαλεία Αναλυτικής Επιχειρησιακών Διεργασιών

  Πηγές και είδη δεδομένων για την αναλυτική επιχειρησιακών διεργασιών. Μετρικές (metrics) επιχειρησιακών διεργασιών. Κριτήρια ποιότητας μετρικών επιχειρησιακών διεργασιών. Είδη αναλυτικής επιχειρησιακών διεργασιών. Επιχειρηματική ευφυία και προσομοίωση διεργασιών.

 • Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική Επιχειρησιακών Διεργασιών

  Αποδοτικότητα και συμμόρφωση επιχειρησιακών διεργασιών Μέτρηση και βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης.

 • Εξόρυξη Επιχειρησιακών Διεργασιών

  Χρήση τεχνικών εξόρυξης διεργασιών για τη συμμόρφωση και βελτίωση της αποδοτικότητας επιχειρησιακών διεργασιών. Αλγόριθμοι εξόρυξης διεργασιών. Εργαλεία εξόρυξης διεργασιών.

 • Συλλογές Μοντέλων Επιχειρησιακών Διεργασιών

  Αυτόματη ανάλυση συλλογών μοντέλων διεργασιών. Τεχνικές για την σύγκριση μοντέλων διεργασιών. Αναζήτηση μοντέλων διεργασιών. Συμπεριφορική ανάλυση μοντέλων διεργασιών.

 • Βελτίωση Επιχειρησιακών Διεργασιών

  Χρήση μεθόδων αναλυτικής και τεχνολογιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας επιχειρησιακών διεργασιών. Παρακολούθηση εκτέλεσης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Αναγνώριση συμπεριφορικών προτύπων. Αναλυτική προγνώσεων.

 • Προσομοίωση Επιχειρησιακών Διεργασιών

  Ανάγκη πρόγνωσης της απόδοσης επιχειρησιακών διεργασιών. Κατανόηση της επίδρασης της αλλαγής. Προσομοίωση διεργασιών και εργαλεία προσομοίωσης.

 • Μελέτη Περίπτωσης

  Ανάπτυξη εφαρμογής αναλυτικής επιχειρησιακών διεργασιών σε περιβάλλον λογισμικού BPM.

Βιβλιογραφία