Οι διδάσκοντες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι συνδεδεμένοι με ερευνητικά εργαστήρια που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τα εργαστήρια που αναφέρονται παρακάτω προσφέρουν τους ανθρώπινους και άλλους πόρους τους (h/w, s/w, κ.λπ.) στους φοιτητές του ΠΜΣ. Ειδικότερα: