Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (1ος όροφος, γραφείο 103), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 10:00 – 17:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2710 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_iss@unipi.gr.

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με ένα από τα ακόλουθα πτυχία:

•First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή του Cambridge Assessment English ή First Certificate in English του Cambridge Assessment English overall score 160-179.

•Certificate in Advanced English του Cambridge Assessment English overall score 160-179.

•Bulats English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Cambridge Assessment English (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019).

•International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή του Cambridge Assessment English – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

•Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English ή Business English Certificate Vantage του Cambridge Assessment English overall score 160-179.

•Business English Certificate Preliminary του Cambridge Assessment English overall score 160-170.

•Preliminary English Test του Cambridge Assessment English overall score 160-170.

•(ECCE)- Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του Michigan Language Assessment.

•London Tests of English Level 3 – Upper Intermediate Communication – του Edexcel ή Pearson Test of English General Level 3 Upper – Intermediate Communication – του Edexcel ή Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2).

•Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London.

•City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-Communicator – και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -Communicator – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή City & Guilds Certificate in International ESOL – Communicator – και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL – Communicator – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

•Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.

•EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2).

•Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

•Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).

•OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009).

•Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).

•ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

•Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.

•Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS).

•Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse Awards).

•NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

•Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments.

•ΜΕΤ – Michigan English Test (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή Cambridge Michigan Language Assessments- CaMLA ή

•ΜΕΤ – Michigan English Test (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment

•LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).

•GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2).

•Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).

•Open College Network West Midlands Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEFR B2).

Επίσης, η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με:

Kρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (ν.), απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.