Τα αντικείμενα του ΠΜΣ είναι τα εξής:

 • Η περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στην Περιοχή της Αναλυτικής Δεδομένων και της Μηχανικής Μάθησης καθώς επίσης και στον κλάδο των Πληροφοριακών Συστημάτων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Πληροφορικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
 • Η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, η ανάπτυξη των ερευνητικών ικανοτήτων τους ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης στην περιοχή της Αναλυτικής Μεγάλων Δεδομένων, στην περιοχή των Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και στην περιοχή της Πληροφορικής Διακυβέρνησης.
 • Η προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.

Ο σκοπός του ΠΜΣ:

Κύριος σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας για την ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών στην Κοινωνία της Γνώσης. Ειδικότερα η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και ικανότητες να αναλύσουν, να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να διαχειριστούν ολοκληρωμένα πληροφοριακά και υπολογιστικά συστήματα που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. Έτσι οι απόφοιτοι του ΠΜΣ εξειδικεύονται σε τομείς της σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού, της ανάπτυξης και διαχείρισης συστημάτων δεδομένων και της ανάλυσης μεγάλων συνόλων δεδομένων και προηγμένων θεμάτων τεχνολογιών διαδικτύου και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών. Επιπροσθέτως, το ΠΜΣ προσφέρει εμβάθυνση στις πλέον σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες στην περιοχή της Αναλυτικής Μεγάλων Δεδομένων με χρήση αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης εμβαθύνοντας σε εξειδικευμένα πεδία εφαρμογών δημιουργώντας ένα Διεπιστημονικό περιβάλλον μεταξύ ερευνητικών θεμάτων και πεδίων εφαρμογής. Το ΠΜΣ αποσκοπεί να δώσει στους φοιτητές του την απαραίτητη γνώση και τις απαραίτητες ικανότητες, ώστε να αξιοποιούν υπάρχουσες τεχνικές και να αναπτύσσουν νέες καινοτόμες τεχνικές προάγοντας την επιστήμη και την τεχνολογία. Παράλληλα ενισχύεται έτσι η συνεργασία και η εξωστρέφεια με ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού που εξειδικεύονται στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης ψηφιακών τεχνολογιών, συστημάτων και υπηρεσιών.

Ειδικεύσεις του Μεταπτυχιακού

Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Αριθμός μαθημάτων: 8

Καλύπτει όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων

Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική

Αριθμός μαθημάτων: 8

Προσφέρει σημαντικές δεξιότητες στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας

Πληροφορική Διακυβέρνηση

Αριθμός μαθημάτων: 8

Παρέχει γνώσεις τεχνικο-διοικητικών ενεργειών για την εναρμόνιση της ψηφιακής στρατηγικής

Τα προγράμματα σπουδών των επιμέρους ειδικεύσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος περιλαμβάνουν μαθήματα που αντικατοπτρίζουν την πλέον επιζητούμενη γνώση στον παγκόσμιο ψηφιακό οικοσύστημα. Μια ματιά στα περιεχόμενα (γνωστικά αντικείμενα) των μαθημάτων επιβεβαιώνει την αρτιότητα, συμπληρωματικότητα και πληρότητα της παρεχόμενης γνώσης.

Ό,τι πιο σύγχρονο και δυναμικό στο πεδίο των ψηφιακών συστημάτων

Οι ειδικεύσεις μας:

 • Καλύπτουν σημαντικές ανάγκες επιστημονικής εξειδίκευσης για τους τομείς των AI, Data Science, Informatics Systems, Cloud, Business Analytics και E-Governance

 • Αποτελούν βασικούς ψηφιακούς πυλώνες για την ανάπτυξη των Data Science, Data Analytics και ΑΙ

Ό,τι πιο σύγχρονο και δυναμικό στο πεδίο των ψηφιακών συστημάτων

Οι ειδικεύσεις μας:

 • Καλύπτουν σημαντικές ανάγκες επιστημονικής εξειδίκευσης για την ψηφιακή οικονομία

 • Αποτελούν βασικούς ψηφιακούς πυλώνες για την ανάπτυξη και των υπολοίπων κλάδων της οικονομίας

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Για την εμπέδωση των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους αλλά και ως προθάλαμο για την ενασχόλησή τους αργότερα με συναφή πεδία επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας, οι φοιτητές καλούνται να αφιερώσουν ένα ολόκληρο εξάμηνο σπουδών στην εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, υπό την εποπτεία ενός Καθηγητή, η οποία επιβάλλεται να είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών επιλέγονται από τους Καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος με γνώμονα αυτήν την θεώρηση.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από:

 • Εξειδικευμένους Καθηγητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

 • Καθηγητές άλλων Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

 • Καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων

 • Μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, καθώς και από

 • Ερευνητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων