Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διακρίνεται σε τρεις ειδικεύσεις:

1. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Το επιστημονικό πεδίο της ειδίκευσης αυτής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προσεγγίσεων και τεχνολογιών που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες όλων των επιμέρους τομέων του κοινωνικο-οικονομικού οικοσυστήματος.

2. Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική

Οι φοιτητές της ειδίκευσης αυτής αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας, για την εξαγωγή πολύτιμης γνώσης.

3. Πληροφορική Διακυβέρνηση

Καλύπτει τα στάδια πριν την ανάπτυξη (pre-development), κατά την ανάπτυξη (on-development) και μετά την ανάπτυξη (after-development) της ψηφιακής τεχνολογίας στην/στον επιχείρηση/οργανισμό.

Η διάρκεια του Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 18 μήνες (1,5 χρόνος). Αποτελείται από δύο εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας.

Τα μαθήματα συμβαίνουν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιά, συνήθως Δευτέρα έως Πέμπτη από 18:00 έως 21:00 (είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί πρόσθετη διδασκαλία, κύρια, επικουρική ή σεμιναριακή ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος).

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

1ο Εξάμηνο (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

Το Α’ Εξάμηνο ξεκινά τον Οκτώβρη και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο. Περιλαμβάνει τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα αποτελείται από 10 διαλέξεις ή εργαστηριακά μαθήματα. Μετά το πέρας του εξαμήνου ακολουθεί το Φεβρουάριο η εξεταστική περίοδος. Εκεί οι φοιτητές εξετάζονται για τις γνώσεις τους είτε μέσω εξετάσεων, είτε μέσω εκπόνησης απαλλακτικών εργασιών.

2ο Εξάμηνο (ΕΑΡΙΝΟ)

Το Β’ Εξάμηνο ξεκινά τον Μάρτιο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Περιλαμβάνει τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα αποτελείται από 10 διαλέξεις ή εργαστηριακά μαθήματα. Μετά το πέρας του εξαμήνου ακολουθεί τον Ιούλιο η εξεταστική περίοδος. Εκεί οι φοιτητές εξετάζονται για τις γνώσεις τους είτε μέσω εξετάσεων, είτε μέσω εκπόνησης απαλλακτικών εργασιών.

3ο Εξάμηνο (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

Το Γ’ Εξάμηνο ξεκινά τον Οκτώβρη. Περιλαμβάνει την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), σε συνεργασία με τους καθηγητές του τμήματος, η οποία επιβάλλεται να είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών επιλέγονται από τους Καθηγητές με γνώμονα αυτήν την θεώρηση.

 1. Έντυπο Αίτησης
 2. Πρότυπο Συστατικής Επιστολής
 3. Έντυπο αίτησης εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 4. Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
 5. Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 9977/Β7, ΦΕΚ 403/Β΄/27-2-2004)
 6. Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» (Υ.Α. 117295/Γ2, ΦΕΚ 2148/Β’/5-8-2014)
 7. ΦΕΚ Αναμόρφωσης Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014)                                                                                                                * Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» αναμορφώθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014 σε Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες».
 8. ΦΕΚ Έγκρισης Π.Μ.Σ. “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (Α.Π. 20162293, ΦΕΚ 1272/Β’ /4-5-2016)
 9. ΦΕΚ Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”(Α.Π. 20184240, ΦΕΚ 3273/Β’ /8-8-2018)
 10. Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2018)
 11. Υ.Α. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.08.2018)
 12. Διαπίστωση του ποσού που αντοστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ ακαδ. έτος 2021-22 (ΦΕΚ 2988_Β_08.07.2021)
 13. Διαπίστωση του ποσού που αντοστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ ακαδ. έτος 2020-21(ΦΕΚ 2726_Β_03.07.2020)
 14. Διαπίστωση του ποσού που αντοστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ ακαδ. έτος 2019-20 (ΦΕΚ 2743_Β_03.07.2019)
 15. N. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022)
 16. Διαπίστωση του ποσού που αντοστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ ακαδ. έτος 2022-23 (ΦΕΚ 4659_Β_05.09.2022)
 17. Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στον Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ακδ. έτος 2023-24 (ΦΕΚ4837_Β_01.08.2023)
 18. Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στον Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ακαδ. έτος 2024-25 (ΦΕΚ2515_Β_26.04.2024)
 19. Διαδικασίες δωρεάν φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 4899_Β_16.09.2022)
 20. Οδηγός Σπουδών 2014-2015 (Ελληνική Έκδοση) *
 21. Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ.
 22. Αφίσα Π.Μ.Σ.
 23. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”
 24. Λογισμικό Πρόληψης Λογοκλοπής Turnitin
 25. Παρουσίαση Π.Μ.Σ. (Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16)
 26. Πού θα μας βρείτε: Χάρτης 1 (Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά), Χάρτης 2 (Χάρτης Περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο)
ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΜΣ

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες» (Information Systems and Services).

Δείτε το ΦΕΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ

Δείτε τον Κανονισμό

Προτεινόμενα Θέματα

Δείτε τα προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών από τον Λεύκιππο.

Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ είναι 4.200,00 ευρώ και η πληρωμή γίνεται τμηματικά στις αρχές κάθε εξαμήνου (1.400,00 ευρώ/εξάμηνο) κατά την διάρκεια των εγγραφών.