Η αξιολόγηση των υποψήφιων για κάθε ειδίκευση του Π.Μ.Σ. γίνεται από αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στο Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

  • Τίτλοι Σπουδών.

  • Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο της κατεύθυνσης επιλογής του Π.Μ.Σ.

  • Επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

  • Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας.

  • Συστατικές επιστολές.

  • Συνέντευξη.

Οι τελικοί πίνακες των εισακτέων και των επιλαχόντων ανά ειδίκευση θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.