Η διάρκεια σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 18 μήνες (1,5 χρόνος). Αποτελείται από δύο (2) εξάμηνα φοίτησης και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Τα μαθήματα συμβαίνουν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιά, συνήθως Δευτέρα έως Πέμπτη από 18:15 έως 21:00 (είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί πρόσθετη διδασκαλία, κύρια, επικουρική ή σεμιναριακή ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος). Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν επιτυχώς σε διδασκόμενα μαθήματα για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) στο ΠΜΣ κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

1ο Εξάμηνο (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

Το Α’ Εξάμηνο ξεκινά τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο. Περιλαμβάνει τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα αποτελείται από 10 διαλέξεις ή εργαστηριακά μαθήματα. Μετά το πέρας του εξαμήνου ακολουθεί το Φεβρουάριο η εξεταστική περίοδος. Εκεί οι φοιτητές εξετάζονται για τις γνώσεις τους είτε μέσω εξετάσεων, είτε μέσω εκπόνησης απαλλακτικών εργασιών.

2ο Εξάμηνο (ΕΑΡΙΝΟ)

Το Β’ Εξάμηνο ξεκινά τον Μάρτιο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Περιλαμβάνει τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα αποτελείται από 10 διαλέξεις ή εργαστηριακά μαθήματα. Μετά το πέρας του εξαμήνου ακολουθεί τον Ιούλιο η εξεταστική περίοδος. Εκεί οι φοιτητές εξετάζονται για τις γνώσεις τους είτε μέσω εξετάσεων, είτε μέσω εκπόνησης απαλλακτικών εργασιών.

3ο Εξάμηνο (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

Το Γ’ Εξάμηνο ξεκινά τον Οκτώβριο. Περιλαμβάνει την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), σε συνεργασία με τους καθηγητές του τμήματος, η οποία επιβάλλεται να είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών επιλέγονται από τους Καθηγητές με γνώμονα αυτήν την θεώρηση.