1. Έντυπο Αίτησης
 2. Πρότυπο Συστατικής Επιστολής
 3. Έντυπο αίτησης εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 4. Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
 5. Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 9977/Β7, ΦΕΚ 403/Β΄/27-2-2004)
 6. Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» (Υ.Α. 117295/Γ2, ΦΕΚ 2148/Β’/5-8-2014)
 7. ΦΕΚ Αναμόρφωσης Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014)                                                                                                                * Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» αναμορφώθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014 σε Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες».
 8. ΦΕΚ Έγκρισης Π.Μ.Σ. “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (Α.Π. 20162293, ΦΕΚ 1272/Β’ /4-5-2016)
 9. ΦΕΚ Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”(Α.Π. 20184240, ΦΕΚ 3273/Β’ /8-8-2018)
 10. Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2018)
 11. Υ.Α. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.08.2018)
 12. Διαπίστωση του ποσού που αντοστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ ακαδ. έτος 2021-22 (ΦΕΚ 2988_Β_08.07.2021)
 13. Διαπίστωση του ποσού που αντοστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ ακαδ. έτος 2020-21(ΦΕΚ 2726_Β_03.07.2020)
 14. Διαπίστωση του ποσού που αντοστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ ακαδ. έτος 2019-20 (ΦΕΚ 2743_Β_03.07.2019)
 15. N. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022)
 16. Διαπίστωση του ποσού που αντοστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ ακαδ. έτος 2022-23 (ΦΕΚ 4659_Β_05.09.2022)
 17. Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στον Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ακδ. έτος 2023-24 (ΦΕΚ4837_Β_01.08.2023)
 18. Διαπίστωση του ποσού που αντιοστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ ακαδ. έτος 2024-25 (ΦΕΚ2515_Β_26.04.2024)
 19. Διαδικασίες δωρεάν φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 4899_Β_16.09.2022)
 20. Οδηγός Σπουδών 2024-2025 (Ελληνική Έκδοση) *
 21. Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ.
 22. Αφίσα Π.Μ.Σ.
 23. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”
 24. Λογισμικό Πρόληψης Λογοκλοπής Turnitin
 25. Παρουσίαση Π.Μ.Σ. (Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16)
 26. Πού θα μας βρείτε: Χάρτης 1 (Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά), Χάρτης 2 (Χάρτης Περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο)