Δικαιολογητικά Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 4. Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 5. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 6. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 7. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 9. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων.
 10. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Μια (1) φωτογραφία.
 12. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese ή με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα) όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (2ος όροφος, γραφείο 202), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 10:00 – 17:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2710 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_iss(-at-)unipi(-dot-)gr.

 

Είδατε τις Συχνές Ερωτήσεις;

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με ένα από τα ακόλουθα πτυχία:

 • First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge
 • Cambridge Assessment English
 • First Certificate in English του Cambridge Assessment English overall score 160-179
 • Certificate in Advanced English του Cambridge Assessment English overall score 160-179
 • Bulats English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Cambridge Assessment English
 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή του Cambridge Assessment English
 • The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5
 • Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English
 • Business English Certificate Vantage του Cambridge Assessment English overall score 160-179
 • Business English Certificate Preliminary του Cambridge Assessment English overall score 160-170,
 • Preliminary English Test του Cambridge Assessment English overall score 160-170
 • (ECCE)- Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA)
 • Michigan Language Assessment, London Tests of English Level 3
 • Upper Intermediate Communication – του Edexcel ή Pearson Test of English General Level 3 Upper – Intermediate Communication
 • Edexcel ή Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London
 • City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-Communicator – και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -Communicator – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
 • City & Guilds Certificate in International ESOL – Communicator – και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL – Communicator – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
 • Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey
 • USA, EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2)
 • Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2), Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”), Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”), OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009)
 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2)
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2, Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS),
 • Test of Interactive English, B2 Level (ACELS)
 • Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse Awards)
 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2)
 • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking)
 • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments
 • Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του Cambridge Michigan Language Assessments
 • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2), Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).
 • ΕΠΙΣΗΣ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με: κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (ν.), απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Είδατε τις Συχνές Ερωτήσεις;