Δικαιολογητικά Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 4. Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 6. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 8. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 10. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων.
 11. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 12. Μια (1) φωτογραφία.

Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (2ος όροφος, γραφείο 202), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2710 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_dss(-at-)unipi(-dot-)gr.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία ειδικεύσεις υποβάλλονται αντίστοιχοι ξεχωριστοί πλήρεις φάκελοι υποψηφιοτήτων.

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με ένα από τα ακόλουθα:

 • πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
 • πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
 • πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS
 • πτυχίο άλλων πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Ι του Ν.2740/1999
 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council
 • IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5
 • Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)
 • TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL) με βαθμολογία από 500 και άνω στο PBT και από 150 και άνω στο CBT.