Σε ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι πολύ σημαντική η hands-on εξάσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη διδακτέα ύλη.

Στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων έχουμε εκπονήσει σχέδιο εμπλοκής των φοιτητών με το αντικείμενο των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρακτικό επίπεδο, καθώς θεωρούμε ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχουν πληρέστερη και ουσιαστικότερη κατανόηση των μαθημάτων, ώστε να ξεφύγουμε από τη στείρα παραδοσιακή διδασκαλία και τα μαθήματα να γίνουν κτήμα τους.

Γι’ αυτό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικό εργαστηριακό σκέλος το οποίο λαμβάνει χώρα στα εργαστήρια του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.