Κανονισμός Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” διέπεται από τον ακόλουθο Κανονισμό Λειτουργίας.