Εκπαιδευτική Δομή Τμήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  • Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει μια ομάδα μαθημάτων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) η οποία στοχεύει στην επίτευξη ενός ενιαίου και συνεκτικού συνόλου εκπαιδευτικών στόχων.
  • Η ολική πολυεπίπεδη δομή αντιστοιχεί στον ολιστικό εκπαιδευτικό στόχο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
  • Τα επίπεδα που περικλείονται σε κάθε αγκύλη αντιστοιχούν στους επιμέρους ενιαίους εκπαιδευτικούς στόχους κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.