Πληροφορίες

Ένα Μεταπτυχιακό, Τρεις Ειδικεύσεις

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες» (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2023).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Χρόνος Φοίτησης

Ο χρόνος φοίτησης ανέρχεται σε τρία εξάμηνα, περιλαμβάνοντας δύο χειμερινά και ένα εαρινό εξάμηνο. Δείτε περισσότερα στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

Προϋποθέσεις για Υποψηφίους

Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 1.400€/εξάμηνο και προκαταβάλλονται σε λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Φ.Ε.Κ.

Το Μεταπτυχιακό νομιμοποιείται και διέπεται από το ακόλουθο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Είδατε τις Συχνές Ερωτήσεις;

Πρόγραμμα Πιστοποίησης SAS®

Η συμφωνία με την εταιρία SAS για το προαιρετικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης τελεί υπό την έγκριση και την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραίως βάσει της σχετικής σύμβασης.