Πληροφορίες

Ένα Μεταπτυχιακό, Τρεις Κατευθύνσεις

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες» (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2017).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Χρόνος Φοίτησης

Ο χρόνος φοίτησης ανέρχεται σε τρία εξάμηνα, περιλαμβάνοντας δύο χειμερινά και ένα εαρινό εξάμηνο. Δείτε περισσότερα στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

Προϋποθέσεις για Υποψηφίους

Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 1.500€/εξάμηνο και προκαταβάλλονται σε λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Φ.Ε.Κ.

Το Μεταπτυχιακό νομιμοποιείται και διέπεται από το ακόλουθο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Α.Π. 20162293, ΦΕΚ 1272/Β’ /4-5-2016