Κωδικός Μαθήματος

ΠΠΣ-182

Εξάμηνο Μαθήματος

1ου Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες

7,5

Ηλεκτρονικό Υλικό

https://lefkippos.ds.unipi.gr/courses/DSERV101/

Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Διαχείριση Επιχειρησιακών Διεργασιών και Νεφοϋπολογιστική

Στόχος

Η διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών (business process management – BPM) αναφέρεται στο σύνολο των εννοιών, μεθόδων και εργαλείων που βοηθούν τους οργανισμούς να ορίσουν, υλοποιήσουν, μετρήσουν, αξιολογήσουν και βελτιώσουν τις επιχειρησιακές τους διεργασίες από ‘άκρη σε άκρη’. Συνδυάζει μεθόδους και τεχνικές που είναι ευρέως διαδεδομένες όπως η αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διεργασιών (business process reengineering – BPR), η διαχείριση ολικής ποιότητας (total quality management – TQM), η μέθοδος six sigma και υποστηρίζεται από τεχνολογίες όπως η διαχείριση ροών εργασίας (workflow management), η εξόρυξη διεργασιών (process mining), η ανάλυση και βελτίωση διεργασιών (process analytics) και τα υπηρεσιοστρεφή συστήματα (service-oriented systems). Η διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών βοηθά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των οργανισμών μέσα από το συντονισμό των δραστηριοτήτων, την αυτόματη ανάθεση των καθηκόντων των συμμετεχόντων μίας διεργασίας και την ολοκλήρωση των διεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα καλύπτει θέματα που βοηθούν ιδιαίτερα τους φοιτητές που αποσκοπούν να απασχοληθούν σε έργα διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών ενώ παράλληλα καλύπτει έννοιες από πραγματικές μελέτες περίπτωσης προκειμένου να τονιστούν και επεξηγηθούν συγκεκριμένες πτυχές των επιχειρησιακών διεργασιών. Διερευνώνται διάφορες μέθοδοι για την καταγραφή, ανάλυση, μοντελοποίηση, αξιολόγηση, βελτίωση, ανασχεδιασμό, προσομοίωση, και τη διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών ενώ παράλληλα μελετώνται και προηγμένα θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές. Επιπρόσθετος στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων σχεδιασμού και αξιοποίησης υποδομών νεφοϋπολογιστικής που παρέχουν δυνατότητες κλιμάκωσης, απόδοσης και ανοχής σε σφάλματα. Το μάθημα προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο των συγκεκριμένων υποδομών ενώ επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τεχνολογίες λειτουργίας, προγραμματισμού και εκτέλεσης επιχειρησιακών διεργασιών (μέσω των αντιστοίχων υπηρεσιών) σε υπολογιστικά νέφη. Εξετάζονται σε βάθος έννοιες, τεχνικές και μεθοδολογίες σε όλα τα επίπεδα των υποδομών, δίνοντας έμφαση σε θέματα όπως οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές νεφών (υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών), τα δομικά τους στοιχεία (τύποι πόρων, κατηγορίες υπηρεσιών, συμβόλαια επιπέδου υπηρεσιών και επιπέδου γεγονότων, σύνθεση και πολυεπίπεδη ενορχήστρωση υπηρεσιών, κ.α.) καθώς και οι τεχνικές βελτιστοποίησης αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων.

 

Περιεχόμενα Μαθήματος

Επιχειρησιακές Διεργασίες

Ορισμός επιχειρησιακών διεργασιών, ενδο-επιχειρησιακές και διεπιχειρησιακές διεργασίες, διεργασιοστρεφής οργανωσιακή προσέγγιση, αυτοματισμός επιχειρησιακών διεργασιών, προσαρμογή επιχειρησιακών διεργασιών για την επίτευξη συγκριτικού πλεονεκτήματος, εναρμόνιση μεταξύ πληροφορικής υποδομής και επιχειρησιακών διεργασιών, διαδικασιοστρεφή και υπηρεσιοστρεφή πληροφοριακά συστήματα.

Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών

Απαιτήσεις μοντελοποίησης διεργασιών, προσαρμογή απαιτήσεων, μετα-μοντέλα διαδικασιών, όψεις μετα-μοντέλων διεργασιών, μέθοδος αντιστοίχισης διεργασιών, αντιστοίχιση κριτηρίων αξιολόγησης διεργασιών, μέθοδοι και τεχνικές μοντελοποίησης, οι μέθοδοι integration definition for function modeling 0 (IDEF0), integration definition for function modeling 3 (IDEF3), data flow diagrams (DFD). Εργαστηριακή εξοικείωση στη πλατφόρμα process modeler.

Κύκλος Ζωής Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διεργασιών

Ανακάλυψη, ανάλυση, μοντελοποίηση, παρακολούθηση, αντιστοίχιση, προσομοίωση, ανάπτυξη, μεθοδολογία ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών, παράγοντες επιτυχίας – αποτυχίας. Ανάλυση, βελτίωση, σχεδιασμός, ανασχεδιασμός, καινοτομία και διαχείριση διεργασιών.

Μεθοδολογία Six Sigma

Ορισμός, μέτρηση, ανάλυση, βελτίωση, έλεγχος, παραδείγματα, μελέτη περίπτωσης.

Διαχείριση Ροών Εργασίας

Πλάνα και διεργασίες στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, ομοιότητες και διαφορές μεταξύ επιχειρησιακών διεργασιών και ροών εργασίας, τύποι ροών εργασίας, συστήματα και διαστάσεις ροών εργασίας, διαχείριση ροών εργασίας, λειτουργικές απαιτήσεις για τις ροές εργασίας, προδιαγραφές ροών εργασίας και γλώσσες εκτέλεσης. Διαχείριση ροών εργασίας με χρήση του λογισμικού BONITA.

Διαχείριση Διεργασιών και Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές

Ενορχήστρωση και χορογραφία επιχειρησιακών διαδικασιών, η γλώσσα εκτέλεσης επιχειρησιακών διεργασιών (business process execution language – BPEL), μελέτη περίπτωσης. Εργαστηριακή εξάσκηση στο περιβάλλον ORACLE BPM.

Υπολογιστικά Νέφη

Ορισμός, στόχοι, προκλήσεις, τομείς εφαρμογής, όροι, συμβόλαια παροχής υπηρεσιών, φάσεις εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών, διακριτά επίπεδα βάσει του μοντέλου Software-Platform-Infrastructure (SPI), αρχιτεκτονική σχεδίαση, αρχιτεκτονική ανοιχτών υπηρεσιών, υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική επόμενης γενιάς, αρχιτεκτονική υποδομών edge computing.

Επίπεδο Platform as a Service και επίπεδο Software as a Service

Διαπραγμάτευση συμβολαίων παροχής υπηρεσιών, κατάλογοι υπηρεσιών (UDDI, UBR, ebXML) και μηχανισμοί εύρεσης, επιλογή κόμβων, εκτέλεση, εποπτεία, αποτίμηση και κοστολόγηση, διαχείριση ροών εργασίας, wrappers για τον έλεγχο, την εποπτεία και τη διαμόρφωση των εφαρμογών, μεθοδολογία μοντελοποίησης και ανάπτυξης εφαρμογών. Hands-on εργασίες που εστιάζουν στον προγραμματισμό, την παραμετροποίηση και την εκτέλεση εφαρμογών στο υπολογιστικό νέφος της Google με χρήση της πλατφόρμας Google AppEngine.

Επίπεδο Infrastructure as a Service

Τύποι εικονικοποίησης, διαχείριση δικτυακής υποδομής υπολογιστικών νεφών, απόδοσης, συνδεσιμότητας, πολιτικών ασφαλείας και συστήματα εποπτείας υπολογιστικών νεφών. Υλοποίηση («δημιουργία») υποδομής υπολογιστικού νέφους. Ανάλυση και εξοικείωση (με εργασίες hands-on) με τεχνολογίες containers τόσο για μονολιθικές όσο και για σύνθετες υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων σε υποδομές νεφοϋπολογιστικής.

Τεχνολογίες Αποθηκευτικών Νεφών

Αρχιτεκτονικές και συγκεκριμένες προσεγγίσεις (για θέματα επεκτασιμότητας, συνοχής των δεδομένων, και διαχείρισης της ονοματολογίας) σε κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης αντικειμένων (οbjects) δεδομένων. «Υπολογιστική» αποθήκευση: Μοντέλο για τον καθορισμό του υπολογισμού, των δεδομένων, των περιορισμών εκτέλεσης, των συνθηκών ενεργοποίησης και της αλληλεπίδρασης με άλλα δεδομένα και υπηρεσίες. Πρόσβαση σε αποθηκευμένα αντικείμενα βάσει περιεχομένου: Τεχνικές επισύναψης μεταδεδομένων στα αποθηκευμένα δεδομένα και δημιουργίας δικτύων περιεχομένου (μέσω συσχετίσεων), μέθοδοι ανάκτησης δεδομένων.

 

 Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • John Jeston and Johan Nelis (2008): Business Process Management, Second Edition: Practical Guidelines to Successful Implementations, Butterworth-Heinemann, Bos-ton, ISBN: 0750669217.
 • Marc Fiammante (2009): Dynamic SOA and BPM: Best Practices for Business Process Management and SOA Agility, IBM Press, New York, ISBN: 0137018916.
 • Robert Damelio (2011): The Basics of Process Mapping, 2nd Edition, Productivity Press, Boca Raton, ISBN: 1563273764.
 • Susan Page (2010): The Power of Business Process Improvement: 10 Simple Steps to Increase Effectiveness, Efficiency, and Adaptability, AMACOM, Atlanta, ISBN: 0814414788.
 • Mark McDonald, (2010): Improving Business Processes, Harvard Business Review Press, Boston, ISBN: 142212973.

Πρόσθετα Συγγράμματα

 • Artie Mahal (2010): How Work Gets Done: Business Process Management, Basics and Beyond, Technics Publications, New Jersey, ISBN: 193550407.
 • Matias Weske, (2010): Business Process Management: Concepts, Languages, Archi-tectures, Springer, New York, ISBN: 3642092640.
 • Simha Magal and Jeffry Word (2009): Essentials of Business Processes and Infor-mation Systems, Wiley, New York, ISBN: 0470418540.
 • Howard Smith and Peter Fingar (2003): Business Process Management: The third wave. Meghan Kiffer, ISBN: 0929652339.
 • Dan Madison, (2005): Process Mapping, Process Improvement and Process Man-agement, Paton Press, New York, ISBN: 1932828044.
 • Paul Harmon, (2007): Business Process Change, Second Edition: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals (The MK/OMG Press), 2nd edition, Morgan Kaufmann ISBN: 0123741521.