Κωδικός Μαθήματος

ΠΠΣ-189

Εξάμηνο Μαθήματος

1ου Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες

7,5

Ηλεκτρονικό Υλικό

https://lefkippos.ds.unipi.gr/courses/DSERV134/

Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Διαχείριση Επιχειρησιακών Διεργασιών και Νεφοϋπολογιστική

Στόχος

Η διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών (business process management – BPM) αναφέρεται στο σύνολο των εννοιών, μεθόδων και εργαλείων που βοηθούν τους οργανισμούς να ορίσουν, υλοποιήσουν, μετρήσουν, αξιολογήσουν και βελτιώσουν τις επιχειρησιακές τους διεργασίες από ‘άκρη σε άκρη’. Συνδυάζει μεθόδους και τεχνικές που είναι ευρέως διαδεδομένες όπως η αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διεργασιών (business process reengineering – BPR), η διαχείριση ολικής ποιότητας (total quality management – TQM), η μέθοδος lean six sigma και υποστηρίζεται από τεχνολογίες όπως η διαχείριση ροών εργασίας (workflow management), η εξόρυξη διεργασιών (process mining), η ανάλυση και βελτίωση διεργασιών (process analytics) και τα υπηρεσιοστρεφή συστήματα (service-oriented systems). Η διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών βοηθά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των οργανισμών μέσα από το συντονισμό των δραστηριοτήτων, την αυτόματη ανάθεση των καθηκόντων των συμμετεχόντων μίας διεργασίας και την ολοκλήρωση των διεργασιών.

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για τη διαχείριση επιχε-ιρησιακών διεργασιών η οποία τροφοδοτείται από τις ευκαιρίες και την ανάγκη που υπάρχει για τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης, της διαδικασίας ανάθεσης (π.χ. outsourc-ing/off-shoring) και το ενδιαφέρον για πρότυπα διεργασιών όπως το ITIL και SCOR. Σημαντική είναι και η παρατήρηση διεθνών οργανισμών όπως του Gartner Group που καταδεικνύει ότι η βελτίωση των επιχειρησιακών διεργασιών αποτελεί, εδώ και αρκετά χρόνια, την πρώτη προτεραιότητα των οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα εξετάζει τις ανάγκες των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών για τη διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών. Καλύπτει θέματα που βοηθούν ιδιαίτερα τους φοιτητές που αποσκοπούν να απασχοληθούν σε έργα διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών ενώ παράλληλα καλύπτει έννοιες που είναι χρήσιμες και για άλλες θέσεις εργασίας όπως σύμβουλοι επιχειρήσεων, τεχνικό προσωπικό κ.α. Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιούνται παραδείγματα από πραγματικές μελέτες περίπτωσης προκειμένου να τονιστούν και επεξηγηθούν συγκεκριμένες πτυχές των επιχειρησιακών διεργασιών και να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της διδασκόμενης ύλης. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, διερευνώνται διάφορες μέθοδοι για την καταγραφή, ανάλυση, μοντελοποίηση, αξιολόγηση, βελτίωση, ανασχεδιασμό, προσομοίωση, και τη διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών ενώ παράλληλα μελετώνται και προηγμένα θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές. Πέρα από αυτά, το μάθημα παρέχει εκπαίδευση σε σχετικές λύσεις λογισμικού.

Περιεχόμενα Μαθήματος

Επιχειρησιακές διεργασίες

Ορισμός επιχειρησιακών διεργασιών, ενδο-επιχειρησιακές και διεπιχειρησιακές διεργασίες, διεργασιοστρεφής οργανωσιακή προσέγγιση, αυτοματισμός επιχειρησιακών διεργασιών, προσαρμογή επιχειρησιακών διεργασιών για την επίτευξη συγκριτικού πλεονεκτήματος, εναρμόνιση μεταξύ πληροφορικής υποδομής και επιχειρησιακών διεργασιών, διαδικασιοστρεφή και υπηρεσιοστρεφή πληροφοριακά συστήματα.

Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών

Απαιτήσεις μοντελοποίησης διεργασιών, προσαρμογή απαιτήσεων, μετα-μοντέλα διαδικασιών, όψεις μετα-μοντέλων διεργασιών, μέθοδος αντιστοίχισης διεργασιών, αντιστοίχιση κριτηρίων αξιολόγησης διεργασιών, μέθοδοι και τεχνικές μοντελοποίησης, οι μέθοδοι integration definition for function modeling 0 (IDEF0), integration definition for function modeling 3 (IDEF3), data flow diagrams (DFD). Εργαστηριακή εξοικείωση στη πλατφόρμα process modeler.

Διεργασιοκεντρικοί οργανισμοί

Μοντέλα για διεργασιοκεντρικούς οργανισμούς, το κοινωνικό δίκτυο εργασίας, εργασία υποστηριζόμενη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δυναμική συνεργατικών δικτύων, επιχειρησιακή στρατηγική, διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών και διαχείριση εμπλεκομένων μερών (κανόνες, περιορισμοί, εξαιρέσεις, επιχειρησιακή λογική, διαχείριση σφαλμάτων).

Κύκλος ζωής διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών

Ανακάλυψη, ανάλυση, μοντελοποίηση, παρακολούθηση, αντιστοίχιση, προσομοίωση, ανάπτυξη, μεθοδολογία ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών, παράγοντες επιτυχίας – αποτυχίας.

Επιχειρησιακές διεργασίες και αλλαγή

Ανάλυση, βελτίωση, σχεδιασμός, ανασχεδιασμός, καινοτομία και διαχείριση διεργασιών.

Μεθοδολογία Six Sigma

Ορισμός, μέτρηση, ανάλυση, βελτίωση, έλεγχος, παραδείγματα, μελέτη περίπτωσης.

Διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών στην πράξη

Αλλαγή τρόπου διαχείρισης του οργανισμού μέσω της διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, το χαρτοφυλάκιο των διαδικασιών, κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, βασικές επιδεξιότητες, πραγματική μελέτη περίπτωσης.

Διαχείριση ροών εργασίας

Πλάνα και διεργασίες στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, ομοιότητες και διαφορές μεταξύ επιχειρησιακών διεργασιών και ροών εργασίας, τύποι ροών εργασίας, συστήματα και διαστάσεις ροών εργασίας, διαχείριση ροών εργασίας, λειτουργικές απαιτήσεις για τις ροές εργασίας, προδιαγραφές ροών εργασίας και γλώσσες εκτέλεσης. Διαχείριση ροών εργασίας με χρήση του λογισμικού BONITA.

Ασφάλεια Ροών Εργασίας

Απαιτήσεις ασφάλειας ροών εργασίας, πιστοποίηση, άδεια πρόσβασης, έλεγχος πρόσβασης, έλεγχος, ιδιωτικότητα, ακεραιότητα, ζητή-ματα υλοποίησης της ασφάλειας των ροών εργασίας.

Διαχείριση διεργασιών και υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές

Ενορχήστρωση και χορογραφία επιχειρησιακών διαδικασιών, η γλώσσα εκτέλεσης επιχειρησιακών διεργασιών (business process execution language – BPEL), μελέτη περίπτωσης. Εργαστηριακή εξάσκηση στο περιβάλλον ORACLE BPM.

 Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • John Jeston and Johan Nelis (2008): Business Process Management, Second Edition: Practical Guidelines to Successful Implementations, Butterworth-Heinemann, Bos-ton, ISBN: 0750669217.
 • Marc Fiammante (2009): Dynamic SOA and BPM: Best Practices for Business Process Management and SOA Agility, IBM Press, New York, ISBN: 0137018916.
 • Robert Damelio (2011): The Basics of Process Mapping, 2nd Edition, Productivity Press, Boca Raton, ISBN: 1563273764.
 • Susan Page (2010): The Power of Business Process Improvement: 10 Simple Steps to Increase Effectiveness, Efficiency, and Adaptability, AMACOM, Atlanta, ISBN: 0814414788.
 • Mark McDonald, (2010): Improving Business Processes, Harvard Business Review Press, Boston, ISBN: 142212973.

Πρόσθετα Συγγράμματα

 • Artie Mahal (2010): How Work Gets Done: Business Process Management, Basics and Beyond, Technics Publications, New Jersey, ISBN: 193550407.
 • Matias Weske, (2010): Business Process Management: Concepts, Languages, Archi-tectures, Springer, New York, ISBN: 3642092640.
 • Simha Magal and Jeffry Word (2009): Essentials of Business Processes and Infor-mation Systems, Wiley, New York, ISBN: 0470418540.
 • Howard Smith and Peter Fingar (2003): Business Process Management: The third wave. Meghan Kiffer, ISBN: 0929652339.
 • Dan Madison, (2005): Process Mapping, Process Improvement and Process Man-agement, Paton Press, New York, ISBN: 1932828044.
 • Paul Harmon, (2007): Business Process Change, Second Edition: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals (The MK/OMG Press), 2nd edition, Morgan Kaufmann ISBN: 0123741521.