Κωδικός Μαθήματος

ΠΠΣ-181

Εξάμηνο Μαθήματος

1ου Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες

7,5

Ηλεκτρονικό Υλικό

https://lefkippos.ds.unipi.gr/courses/DSERV102/

Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Στόχος

Οι άνθρωποι έχουν τη μοναδική ικανότητα να αποδίδουν νόημα σε ότι αντιλαμβάνονται. Η μετατροπή δεδομένων σε πληροφορίες και η οργανωμένη προσπάθεια για την παροχή πληροφοριών με σκοπό την ανάληψη δράσης αποτελούν τη βάση της έννοιας “πληροφοριακό σύστημα”. Σ’ αυτό το μάθημα ορίζεται η έννοια του πληροφοριακού συστήματος στο πλαίσιο ενός οργανισμού και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ένα πληροφοριακό σύστημα είναι, στην ουσία, ένα σύστημα ειδικού τύπου που με εργαλείο την ψηφιακή τεχνολογία παράγει, επεξεργάζεται και διανέμει πληροφορίες στους κατάλληλους αποδέκτες. Οι επαγγελματίες του πεδίου των πληροφοριακών συστημάτων ασχολούνται κυρίως: (α) με την παραγωγή πληροφοριών με σκοπό την υποβοήθηση του οργανισμού στον ορισμό και στην επίτευξη των στόχων του, και (β) με την πραγμάτωση ή βελτίωση των διαδικασιών του οργανισμού μέσω της χρήσης της κατάλληλης ψηφιακής τεχνολογίας. Συνεπώς, πρέπει να αντιλαμβάνονται και τους τεχνολογικούς και τους οργανισμικούς παράγοντες που εμπερικλείονται στην έννοια του πληροφοριακού συστήματος και πρέπει να βοηθούν τον οργανισμό στον προσδιορισμό των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τη χρήση ψηφιακά παραγόμενων πληροφοριών και αυτοματοποιημένων επιχειρησιακών διεργασιών. Έτσι, παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των απαιτήσεων για ένα πληροφοριακό σύστημα και συμμετέχουν ενεργά στην προδιαγραφή, το σχεδιασμό και την πραγμάτωσή του. Επίσης, οι επαγγελματίες του πεδίου των πληροφοριακών συστημάτων καθορίζουν τις διαδικασίες εξέλιξής τους προκειμένου να επιτευχθούν νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα για τον οργανισμό, μέσω της διαλειτουργικότητας υπαρχόντων συστημάτων και της κεφαλαιοποίησης από τη χρήση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, με παράλληλη διασφάλιση των παρελθουσών επενδύσεών του.

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για προσομοιωμένα πραγματικά περιβάλλοντα με τη δημιουργία σύγχρονων αρχιτεκτονικών που βασίζονται στον παγκόσμιο ιστό. Ιδιαίτερα, θα αναπτυχθούν συστήματα με τη χρήση σύγχρονων διαδικασιοστρεφών (process-oriented ή workflow-based) και υπηρεσιοστρεφών (service-oriented) τεχνολογιών.

Περιεχόμενα Μαθήματος

Πληροφοριακά Συστήματα

Αρχές συστημικής ανάλυσης, συστήματα ανθρώπινης δραστηριότητας, συστημική σκέψη, ανάλυση συστημάτων, συστημική προσέγγιση των πληροφοριακών συστημάτων, είδη πληροφοριακών συστημάτων.

Οργανισμοί στα Πληροφοριακά Συστήματα

Ο οργανισμός ως σύστημα, ο οργανισμός ως πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, η έννοια του οργανισμού στα πληροφοριακά συστήματα, οργανισμικός ανασχεδιασμός υποβοηθούμενος από πληροφοριακά συστήματα.

Μεθοδολογίες Πληροφοριακών Συστημάτων

Μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, μεθοδολογίες δομημένης ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων, εξελικτικές μεθοδολογίες ή μεθοδολογίες ταχείας ανάπτυξης εφαρμογών, μεθοδολογίες ευέλικτης ανάπτυξης συστημάτων, συνεργατικές μεθοδολογίες και ανάπτυξη συστημάτων από τελικούς χρήστες.

Κύκλος ζωής Πληροφοριακών Συστημάτων

Κύκλος ζωής ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, φάσεις δομημένου κύκλου ζωής, συμμετοχή των χρηστών, τεκμηρίωση, τεχνικές δομημένης ανάπτυξης συστημάτων, διαγράμματα ροής δεδομένων, τεχνικές προσδιορισμού απαιτήσεων.

Ανθρωποκεντρική και συμμετοχική ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων, διαδικασία εκμαίευσης απαιτήσεων, κατασκευή πρωτοτύπων.

Αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, μεθοδολογία RUP, γενικές αρχές της μεθοδολογίας, διαγράμματα ενοποιημένης γλώσσας μοντέλων (UML).

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, πολιτικές ασφάλειας και μηχανισμοί επιβολής της, πολιτικές ασφάλειας με βάση τους ρόλους των χρηστών, διαχείριση εξουσιο-δοτήσεων.

Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Είδη, τύποι και μοντέλα ψηφιακών υπηρεσιών, ηλεκτρονικό επιχειρείν, βασικά δομικά συστατικά, αρχιτεκτονική, προοπτικές και σύγχρονες στρατηγικές, ανάλυση του ρόλου του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, εικονικές επιχειρήσεις, καινοτομία, στρατηγική εικονικών επιχειρήσεων, ψηφιακό προϊόν, σύγχρονες τεχνικές προώθησης και τιμολόγησης ψηφιακών προϊόντων, παραδείγματα εφαρμογών και μελέτες περίπτωσης.

Ηλεκτρονική υγεία:

Συστήματα υγείας, αναγκαιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγε-ίας, περιστολή δαπανών και βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συστήματα υγείας, διεθνείς τάσεις και αρχιτεκτονικές, βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης και λειτουργίας, ασφάλεια ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. Παραδείγματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας (Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, ηλεκτρονική υποστήριξη της κατ’ οίκον νοσηλείας, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, πρότυπα συστήματα).

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Η σημασία, ο ρόλος και οι προκλήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως εργαλείο εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών, χαρακτηριστικά εφαρμογών, εμπλεκόμενα μέρη, ρόλοι εμπλεκομένων, παρουσίαση και ανάλυση χαρακτηριστικών εφαρμογών, μελέτες περίπτωσης.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

Πρόσθετα Συγγράμματα