Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι:

Το επιστημονικό πεδίο της ειδίκευσης αυτής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προσεγγίσεων και τεχνολογιών που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες όλων των επιμέρους τομέων του κοινωνικο-οικονομικού οικοσυστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε τομέας (όπως οι μεταφορές, η υγεία, η εφοδιαστική, οι έξυπνες πόλεις και το λιανικό εμπόριο) ενσωματώνει και χρησιμοποιεί ως βασικό «εργαλείο» ένα ή περισσότερα πληροφοριακά συστήματα, στόχος της ειδίκευσης αυτής είναι να προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να αναλύουν, να σχεδιάζουν, να πραγματώνουν και να διαχειρίζονται πληροφοριακά συστήματα.

Το διαρκώς εμπλουτιζόμενο ψηφιακό οικοσύστημα προσανατολίζεται στην ανάπτυξη σύγχρονων κινητών εφαρμογών, υποδομών υπολογιστικών νεφών, και διαρκώς περισσότερες συσκευές/αισθητήρες που επιτρέπουν την παροχή καινοτομικών προϊόντων και εφαρμογών. Έτσι, η ειδίκευση αυτή καλύπτει όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων, προσφέροντας ολιστικές γνώσεις από την ανάλυση και το σχεδιασμό στην πραγμάτωση και τη διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα:

  • Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων: Εστιάζει στην ολιστική προσέγγιση για την ανάλυση και τον υπηρεσιοστρεφή σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές παραμέτρους και τις επιχειρησιακές διεργασίες υπό βελτίωση και ανασχεδιασμό.
  • Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων: Καλύπτει τόσο τη διαχείριση δεδομένων στο πλαίσιο της ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, όσο και τη διαχείριση και την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων όπως απαιτείται από σύγχρονες εφαρμογές και υπηρεσίες.
  • Πραγμάτωση συστημάτων: Εστιάζει σε σύγχρονες τεχνικές πραγμάτωσης με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών τεχνικών, διαδικτυακών υπηρεσιών και κινητών υπηρεσιών και εφαρμογών (κινητών τηλεφώνων, έξυπνων σπιτιών, αυτοκινήτων, κλπ).
  • Παροχή υπηρεσιών: Αξιοποιεί κατόπιν της κατάλληλης παραμετροποίησης υποδομές υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών στο πλαίσιο της ανάπτυξης νεφοειδών πληροφοριακών συστημάτων.
  • Διακυβέρνηση συστημάτων: Καλύπτει επιστημονικά θέματα που αναφέρονται στην διοίκηση της όλης διαδικασίας από την επιλογή, την ανάπτυξη, την πραγμάτωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων.

Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της ειδίκευσης είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας που θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να στελεχώσουν άμεσα φορείς που είτε χρησιμοποιούν, είτε διαθέτουν σε τρίτους, είτε κατασκευάζουν πληροφοριακά συστήματα.

Επιπλέον, η ειδίκευση αυτή στοχεύει στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων – όπως αυτά καλύπτονται από τα μαθήματα, τις εργαστηριακές συνεδρίες και τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της ειδίκευσης.