Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι

Το επιστημονικό πεδίο της ειδίκευσης αυτής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προσεγγίσεων και τεχνολογιών που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες όλων των επιμέρους τομέων του κοινωνικο-οικονομικού οικοσυστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε τομέας (όπως οι μεταφορές, η υγεία, η εφοδιαστική, οι έξυπνες πόλεις και το λιανικό εμπόριο) ενσωματώνει και χρησιμοποιεί ως βασικό «εργαλείο» ένα ή περισσότερα πληροφοριακά συστήματα, στόχος της ειδίκευσης αυτής είναι αρχικά να προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις πληροφορικής και στη συνέχεια να εστιάσει σε τεχνολογίες και προσεγγίσεις διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων. .

Το διαρκώς εμπλουτιζόμενο ψηφιακό οικοσύστημα προσανατολίζεται στην ανάπτυξη σύγχρονων κινητών εφαρμογών, υποδομών υπολογιστικών νεφών, και διαρκώς περισσότερες συσκευές/αισθητήρες που επιτρέπουν την παροχή καινοτομικών προϊόντων και εφαρμογών. Η ειδίκευση αυτή καλύπτει όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και ανάλυσης δεδομένων, προσφέροντας ολιστικές γνώσεις από την ανάλυση και το σχεδιασμό στην πραγμάτωση και τη διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα:

 • Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων: Εστιάζει στην ολιστική προσέγγιση για την ανάλυση και τον υπηρεσιοστρεφή σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές παραμέτρους και τις επιχειρησιακές διεργασίες υπό βελτίωση και ανασχεδιασμό.
 • Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων: Καλύπτει τόσο τη διαχείριση δεδομένων στο πλαίσιο της ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, όσο και τη διαχείριση και την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων όπως απαιτείται από σύγχρονες εφαρμογές και υπηρεσίες.
 • Πραγμάτωση συστημάτων: Εστιάζει σε σύγχρονες τεχνικές πραγμάτωσης με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών τεχνικών, διαδικτυακών υπηρεσιών και κινητών υπηρεσιών και εφαρμογών (κινητών τηλεφώνων, έξυπνων σπιτιών, αυτοκινήτων, κλπ).
 • Παροχή υπηρεσιών: Αξιοποιεί κατόπιν της κατάλληλης παραμετροποίησης υποδομές υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών στο πλαίσιο της ανάπτυξης νεφοειδών πληροφοριακών συστημάτων.
 • Διακυβέρνηση συστημάτων: Καλύπτει επιστημονικά θέματα που αναφέρονται στην διοίκηση της όλης διαδικασίας από την επιλογή, την ανάπτυξη, την πραγμάτωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων.

Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της ειδίκευσης είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας που θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να στελεχώσουν άμεσα φορείς που είτε χρησιμοποιούν, είτε διαθέτουν σε τρίτους, είτε κατασκευάζουν πληροφοριακά συστήματα που αξιοποιούν δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων.

Επιπλέον, η ειδίκευση αυτή στοχεύει στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων – όπως αυτά καλύπτονται από τα μαθήματα, τις εργαστηριακές συνεδρίες και τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της ειδίκευσης.

Πρόγραμμα Πιστοποίησης SAS®

 • Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων σε περισσότερες από 83.000 επιχειρήσεις, κυβερνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.
 • 96 από τις 100 κορυφαίες εταιρείες του 2017 Fortune Global 500® είναι πελάτες της εταιρίας SAS.

 

Βασικά Στοιχεία του Προγράμματος Πιστοποίησης

Οι φοιτητές του Γ’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-21 του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”, οι φοιτητές του ΠΜΣ “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” που βρίσκονται στην διαδικασία εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) τους ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών ή διπλωματούχοι του ΠΜΣ “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Πρόγραμμα Σεμιναριακού χαρακτήρα που θα διεξάγεται στα ελληνικά από κοινού με την εταιρεία SAS και θα οδηγεί στην λήψη Πιστοποιητικού στο γνωστικό αντικείμενο με τίτλο: «Data Management and Data Analytics using SAS» (“Joint Certificate”).

Η παρακολούθηση του Προγράμματος είναι προαιρετική και τα δίδακτρα για την παρακολούθησή του ανέρχονται στο ποσό των 500€.

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα είναι συνολικά 39 ωρών. Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Data Management for Relational and Non-Relational Databases.
 • Data Mining and Analysis or Machine Learning: Methods and Algorithms.
 • SAS Project.

Στους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα παρέχονται επιπρόσθετα:

 • Δωρεάν λογισμικό SAS: SAS University Edition, SAS OnDemand for Academics, Teradata University Network.
 • Δωρεάν υλικό εκμάθησης: Διαφάνειες PowerPoint, σύνολα δεδομένων για την επίδειξη των εννοιών που συζητούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος, και πρακτικές ασκήσεις.

Η συμφωνία με την εταιρία SAS τελεί υπό την έγκριση και την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Γραμματεία του ΠΜΣ (Τ: 2104142710, Email: ds_iss@unipi.gr).