Κωδικός Μαθήματος

ΔΨΣ-360

Εξάμηνο Μαθήματος

2ου Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες

7,5

Ηλεκτρονικό Υλικό

https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DSERV125

Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Κοστολόγηση και Προμήθεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Στόχος

Ένα μεγάλο ποσοστό των έργων αποτυγχάνει λόγω της λανθασμένης κοστολόγησης. Καθώς η υλοποίηση του έργου προχωράει, οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι εξαντλούνται με ανεπιθύμητα αποτελέσματα για την εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου. Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει του φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν ικανούς στην εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών κοστολόγησης ψηφιακών συστημάτων.

 

Περιεχόμενα Μαθήματος

Κοστολόγηση

Εισαγωγή, διαδικασία εκτίμησης κόστους και κατηγορίες αυτής (pre-estimation, feasibility study, final estimation, costing), ακρίβεια εκτίμησης, έμμεσο κόστος, άμεσος κόστος, κόστος προσωπικού, κόστος out-sourcing κόστος απομείωσης (depreciation)

Μεθοδολογίες κοστολόγησης και μοντέλα

Wolverton model, Walston and Felix model, Bailey and Basili model, COCOMO, Machine Learning methods, Function Point Analysis (FPA)

Τεχνικές Οικονομικής Εφικτότητας: Επιχειρηματική αξία, το πλαίσιο

Val IT, αρχές, διαδικασίες του Val IT, μελέτη περίπτωσης, πρακτική άσκηση. Cost benefit analysis (CBA), Time value for money, Net presence value (NPV) & Internal Rate of Return (IRR), Break Even Analysis, Return on investment (ROI), Payback period (PP)

Pre-award procurement phase

Call for Tender (Preparation, Publication, Notification), Tendering process, European Single Procurement Document (ESPD) and Virtual Company Dossier (VCD) for evidences, e-CERTIS mapping of qualification criteria for cross-border procurement

Post-award procurement phase

eOrdering, eCatalogues, eInvoicing, new eInvoicing Directive

Ανάλυση Απαιτήσεων

Προσδιορισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών, αναγνώριση βασικών επιχειρησιακών διεργασιών και να συσχετισμός με τις κινητήριες δυνάμεις των επιχειρήσεων, διαχωρισμός μεταξύ στρατηγικών και κοστοβόρων απαιτήσεις, κοστολόγηση τρεχουσών διαδικασιών, προσδιορισμός βασικών εμπλεκομένων και η επίδραση που έχουν στις προτεραιότητες που τίθενται, παραγωγή εγγράφου ανάλυσης απαιτήσεων και μετάφραση του  σε τεύχος προκήρυξης (RFP).

Περιεχόμενα ενός τεύχους προκήρυξης

Περιγραφή οργανισμού, απαιτήσεις συστήματος, επιθυμητά αποτελέσματα, μετρώντας την επιτυχή υλοποίηση, απαιτήσεις προμηθειών, σχηματικές αναπαραστάσεις, αρχιτεκτονικές και ορισμός των απαιτήσεων της εγκατάστασης, καθορισμός της επιθυμητής τεχνολογίας, καθορισμός των διαδικασιών, οι οποίες έχουν επιλεγεί, για να αυτοματοποιηθούν, πρόσκληση για την υποβολή του κατάλληλου λογισμικού και λειτουργικότητας (αντιστοίχιση των απαιτήσεων, οι οποίες καλύπτονται από προτυποποιημένο λογισμικό και αυτών που θα καλυφθούν από λογισμικό, το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί εξειδικευμένο για το συγκεκριμένο οργανισμό/ επιχείρηση), υλοποίηση, μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των χρηστών, διαθέσιμοι πόροι από τους προμηθευτές στο έργο και πόροι που διαθέτει η εταιρία στους προμηθευτές, χρονοδιάγραμμα – πλάνο υλοποίησης, κριτήρια επιλογής και βαθμολόγηση, συμβατικές και νομικές απαιτήσεις, πλάνο πληρωμών, διαδικασίες παραλαβής, μετάβαση της ευθύνης λειτουργίας του έργου στην εταιρία και ολοκλήρωση του συμβολαίου, επιπρόσθετες υπηρεσίες. Κόστος υλικού, λειτουργικό περιβάλλον  – απαιτήσεις εγκατάστασης, λογισμικού, επιλογές προμήθειας, απαιτήσεις συμβολαίων συντήρησης, SLAs και επιθυμητό επίπεδο υποστήριξης, υλοποίηση στα πλαίσια του έργου, επιπρόσθετο κόστος εκτός προϋπολογισμού του έργου, τι παροχές/ εγκαταστάσεις/ διευκολύνσεις θα διαθέσει ο οργανισμός/ επιχείρηση στους προμηθευτές

Μοντέλο κοστολόγησης

Προϋποθέσεις των προμηθειών/αγορών, Ορισμός στρατηγικής εσωτερικών προμηθειών βασισμένη είτε στη Δέσμευση για Ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική είτε σε αντίθεση με στρατηγική προμηθειών βασισμένη σε μακροχρόνιες συνεργασίες (frame agreements), Κόστος διαφοροποίησης, Βασικές Αρχές, Καθορισμός Παραγόντων Κόστους, Παραγωγικότητα και κόστος – Κόστος Ανθρωποημέρας, Υλικά, Ανάπτυξη έναντι αγοράς έτοιμης λύσης, Κόστος διοίκησης, Σχεδιασμός εξειδικευμένων παραγωγικών και κοστολογικών μοντέλων για την Πληροφορική, Συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, Απλά κοστολογικά μοντέλα έναντι Πολύπλοκων, Ορισμός κριτηρίων και κατάτμησης δαπανών, Εσωτερικό κόστος Ιδιοκτησίας, Κόστος Ιδιοκτησίας  με διαθεσιμότητα πόρων από τους προμηθευτές, Διαθεσιμότητα πόρων κατά παραγγελία, Οικοδόμηση  πινάκων κόστους σε επίπεδο διαδικασίας ή και παραγόμενου προϊόντος, Ορισμός των μίνιμουμ προϋποθέσεων και επαύξηση του κόστους ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα, Τριγωνοποίηση των δεδομένων με στόχο τη βελτίωση των μοντέλων κοστολόγησης.

Επιλογή προμηθευτή

Πηγές πιθανών προμηθευτών, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προμηθευτών, επιλογή προμηθευτή, προμηθευτές με μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, Due Diligence, βασικά σημεία μιας σύμβασης και συναφή θέματα, θέματα νομικά και θέματα που αφορούν διακρατικές συναλλαγές/ συνεργασίες.

Πως οι διοικητικές και οι επιχειρηματικές αποφάσεις επηρεάζουν την επιλογή έργου/ αναδόχων.