Κωδικός Μαθήματος

ΔΨΣ-330

Εξάμηνο Μαθήματος

2ου Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες

7,5

Ηλεκτρονικό Υλικό

https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DSERV122

Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Διοίκηση Έργων Πληροφοριακών Συστημάτων

Στόχος

Η διοίκηση ψηφιακών έργων αποτελεί τη βασική δομή για τον σχεδιασμό και την ενορχήστρωση της κατασκευής έργων ψηφιακής τεχνολογίας, όπως ακριβώς συμβαίνει για κάθε τεχνολογικό έργο. Η διοίκηση ενός ψηφιακού έργου αναφέρεται σε διάφορες φάσεις και επιμέρους θέματα προς αντιμετώπιση με τελικό σκοπό την ανάπτυξη και θέση σε καλή λειτουργία του προϊόντος του έργου (δηλαδή, ενός ψηφιακού συστήματος). Φάσεις όπως η αρχική οικονομοτεχνική μελέτη του έργου, η επιλογή της διαδικασίας ανάπτυξης του ψηφιακού συστήματος (προϊόντος του έργου), η επιστασία (παρακολούθηση και έλεγχος) της κατασκευής του έργου αναφορικά με την ποιότητα και πρόοδο του φυσικού αντικειμένου, η πραγμάτωση και θέση σε λειτουργία του ψηφιακού συστήματος, όπως και επιμέρους θέματα αναφορικά με τη στελέχωση, την κοστολόγηση, τον χρονοπρογραμματισμό και την αξιολόγηση και έλεγχο των κινδύνων του έργου εντάσσονται στο πεδίο της διοίκησης έργων (ειδικότερα ψηφιακών έργων). Το μάθημα πραγματεύεται σε βάθος τις βασικές έννοιες της διοίκησης ψηφιακών έργων και εστιάζει στην αναλυτική περιγραφή και χρήση βέλτιστων πρακτικών διοίκησης ψηφιακών έργων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Βασικών Γνώσεων στη Διοίκηση Έργων (Project Management Book of Knowledge – PMBOK) του Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων (Project Management Institute – PMI) των ΗΠΑ. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη διοίκηση έργων ψηφιακής τεχνολογίας.

 

Περιεχόμενα Μαθήματος

Χαρακτηριστικά Ψηφιακών Έργων

Επιτυχία και αποτυχία ψηφιακών έργων. Βασικές αρχές διοίκησης έργων. Κύκλοι ζωής ψηφιακών έργων και κύκλοι ζωής ανάπτυξης ψηφιακών συστημάτων.

Σύλληψη και Εκκίνηση Ψηφιακών Έργων

Μεθοδολογία διοίκησης ψηφιακών έργων (π.χ. φάσεις, παραδοτέα, διαδικασίες διοίκησης έργων PMI). Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων (π.χ. μετρήσιμη οργανωσιακή αξία, μελέτη εφικτότητας, ανάλυση επικινδυνότητας, μελέτη κόστους-οφέλους, οικονομικά μοντέλα μέτρησης απόδοσης).

Διαδικασία Δημιουργίας Χαρτοφυλακίου Ψηφιακών Έργων

Διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων (π.χ. μέτρηση απόδοσης οργανισμού με τη μετρική Balanced Scorecard).

Προγραμματισμός και Διαχείριση Αντικειμένου Ψηφιακών Έργων

Κατασκευή καταστατικού και σχεδίου διοίκησης έργου. Διαδικασίες διοίκησης έργων κατά PMI (γνωστικές περιοχές και ομάδες διαδικασιών διοίκηση έργων). Διαδικασίες διαχείρισης αντικειμένου έργου (π.χ. διαδικασίες εκκίνησης, ορισμού, επαλήθευσης και ελέγχου και παρακολούθησης).

Δομή Ανάλυσης Εργασιών και Εκτιμήσεις Ψηφιακών Έργων

Διαδικασία ανάπτυξης δομής ανάλυσης εργασιών. Μέθοδοι εκτίμησης διάρκειας και κατανάλωσης πόρων (π.χ. top-down method, bottom-up method, guess estimating method, Delphi method). Μετρικές και προσεγγίσεις τεχνολογίας λογισμικού (π.χ. Function Point Analysis, COCOMO).

Ανάπτυξη Χρονοδιαγράμματος Ψηφιακών Έργων

Τεχνικές και εργαλεία για την εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος έργων. Διαγράμματα Gantt. Δικτυακά διαγράμματα. Μέθοδος κρίσιμου μονοπατιού CPM/PERT. Κατανομή και εξισορρόπηση πόρων.

Έλεγχος και Παρακολούθηση Ψηφιακών Έργων

Ανάλυση απόδοσης έργων (π.χ. ανάλυση διακύμανσης, παραγόμενη αξία). Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης έργων (π.χ. SPI, CPI). Πρόβλεψη ολοκλήρωσης έργων (π.χ. προβλεπόμενο κόστος ολοκλήρωσης έργου και προβλεπόμενο κόστος στην ολοκλήρωση).

Διαχείριση Συμμετοχής, Ομαδικής Εργασίας, Αλλαγής και Συγκρούσεων

Συμμετοχική διοίκηση με συμμετοχή ομάδων χρηστών. Ομάδες διοίκησης έργων. Η προσέγγιση της σύστασης ομάδων. Τεχνική επίλυσης προβλημάτων μεταξύ των ομάδων. Ανάπτυξη στρατηγικής για την αλλαγή. Συνέπειες και επίλυση συγκρούσεων.

Διαχείριση Έργων Νεφο-ϋπολογιστικής

Χαρακτηριστικά της νεφο-ϋπολογιστικής. Επιλογή κατάλληλων παρόχων νεφών. Συμβάσεις επιπέδου υπηρεσιών. Διαχείριση κινδύνων.

Διαχείριση Έργων Αναλυτικής Μεγάλων Δεδομένων

Προκλήσεις στη διαχείριση έργων μεγάλων δεδομένων. Μετρικές επιχειρησιακής αξίας της αναλυτικής μεγάλων δεδομένων. Εκκίνηση, προγραμματισμός, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων αναλυτικής μεγάλων δεδομένων. Παράγοντες επιτυχίας έργων μεγάλων δεδομένων.

 

 

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Εμίρης Δ.Μ. (Μετάφραση – Επιμέλεια) (2006): Οδηγός Βασικών Γνώσεων στη Διοίκηση Έργων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
 • Πολύζος Σ (2004): Διοίκηση και Διαχείριση των Έργων, Εκδόσεις Κριτική.
 • Δημητριάδης Α (2009): Διοίκηση – Διαχείριση Πληροφοριακών Έργων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • Maylor H (2005): Διαχείριση έργων, Εκδότης Κλειδάριθμος.
 • Project Management Institute (2004): A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Third Edition (PMBOK Guides), Project Management Institute.
 • Nicholas J (2004): Project Management for Business and Engineering: Principles and Practice, Elsevier.
 • Phillips J (2004): IT Project Management: On Track From Start to Finish, McGraw-Hill.
 • Schwalbe K (2005): Information Technology Project Management, Thomson.
 • Maizlish and R. Handler (2005): IT Portfolio Management Step-by-Step: Unlocking the Business Value of Technology, Wiley.
 • Marchewka (2006): Information Technology Project Management: Providing Measurable Organizational Value, Wiley.
 • Crawford (2013): Big Data Analytics Project Management, CreateSpace Independent Publishing Platform.
 • D. Allen (2015), Cloud Computing 101: A Primer for Project Managers, CreateSpace Independent Publishing Platform.