Κωδικός Μαθήματος

ΠΔ-340

Εξάμηνο Μαθήματος

1ου Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες

7,5

Ηλεκτρονικό Υλικό

https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DSERV123

Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Διαχείριση Ποιότητας και Βέλτιστες Πρακτικές

Στόχος

Η διαχείριση ποιότητας στις ΤΠΕ αφορά στον σχεδιασμό,  κατασκευή, συντήρηση και βελτίωση του λογισμικού, αλλά και στον τρόπο παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Η διαχείριση ποιότητας του λογισμικού, συνεπώς, εφαρμόζεται σε όλο τον κύκλο ζωής του.Ειδικότερα η ποιότητα του λογισμικού αφορά σε δυο διακριτές, αλλά αλληλοσχετιζόμενες έννοιες:  α) στην λειτουργική ποιότητα, δηλαδή σε ποιο βαθμό το λογισμικό ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στον σχεδιασμό του, βάσει των λειτουργικών απαιτήσεων, και β) στην δομική του ποιότητα, δηλαδή στις μη λειτουργικές προδιαγραφές, στην αξιοπιστία, στην συντήρηση και την ορθή του κατασκευή. Η λειτουργική ποιότητα αξιολογείται μέσω των διαδικασιών testing, η δε δομική ποιότητα μέσω της αυτόματης ή χειρωνακτικής ανάλυσης της εσωτερικής του δομής και του πηγαίου του κώδικα. Για όλες αυτές τις απαιτήσεις στην διαχείριση ποιότητας έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμες μεθοδολογίες, έχουν θεσπιστεί πρότυπα και έχουν εξελιχθεί βέλτιστες πρακτικές.Το μάθημα αποσκοπεί να παρέχει στους αποφοίτους την δυνατότητα επισκόπησης του πεδίου διαχείρισης ποιότητας στην πληροφορική, καθώς και των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται, θα μπορούν δε να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε προσέγγισης Οι απόφοιτοι θα μπορούν να σχεδιάσουν αδρομερώς μία πολιτική διαχείρισης ποιότητας, και θα αποκτήσουν πρακτική γνώση από την εφαρμογή αυτών των πρακτικών σε ελληνικές επιχειρήσεις.

 

Περιεχόμενα Μαθήματος

Από το χάος στην συστηματική ανάπτυξη

Η εξέλιξη στην ανάπτυξη λογισμικού από την σκοπιά της ποιότητας. Η έννοια της βέλτιστης πρακτικής στην ανάπτυξη λογισμικού.

Η ταξινομία των συστημάτων ποιότητας στον κύκλο ζωής λογισμικού

Συστήματα και βέλτιστες πρακτικές για τον σχεδιασμό,  την ανάπτυξη, το deployment, την συντήρηση και την υποστήριξη,  και την βελτίωση του λογισμικού.

Τα «υποχρεωτικά» πρότυπα

Οικογένειες προτύπων ISO 9000, ISΟ/IEC 20000 (Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΔΠΥΠ-ITSM) και ISO/IEC 27000 (Σύστημα διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών). Η ευελιξία προσαρμογής καλών πρακτικών.

Η ποιότητα στην εσωτερική παροχή υπηρεσιών

Οι μεθοδολογίες ITIL. Οι βασικές αρχές και έννοιες της Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής. Η ευθυγράμμιση της πληροφορικής στις ανάγκες και τους στόχους του οργανισμού και η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Οι βαθμοί ωριμότητας ενός οργανισμού στην παραγωγή λογισμικού

Μεθοδολογίες  CMM (Capability Maturity Model) και η εξέλιξή της σε CMMI (Capability Maturity Model integration). Τα πέντε επίπεδα ωριμότητας (από το χαοτικό στο βελτιστοποιημένο).  Δομή, λειτουργία και οι απαιτήσεις που δημιουργούν στον οργανισμό.

Μοντέλα ανάπτυξης

Waterfall & V-model, μοντέλα για τον κύκλο ζωής του λογισμικού, με έμφαση στον έλεγχο, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα,  Agile development και ποιότητα.

Εργαλεία αυτοματοποιημένου ελέγχου και παρακολούθησης

Προς ένα «εργοστάσιο» λογισμικού, η σημασία της ιχνηλασιμότητας της λειτουργίας του λογισμικού.

Six Sigma

Mία μεθοδολογία ποιότητας γενικής χρήσης, που έχει εφαρμογή στις ΤΠΕ.  Πώς επηρεάζει την ποιότητα και την κουλτούρα του οργανισμού.

Η στρατηγική της επιλογής συστημάτων ποιότητας,  μεθοδολογιών, και βέλτιστων πρακτικών

Ο οδικός χάρτης για την κατάκτηση της ποιότητας και των βέλτιστων πρακτικών. Εναλλακτικές προσεγγίσεις. Η εγκαθίδρυση της κουλτούρας της ποιότητας στον οργανισμό.

Μελέτη περίπτωσης

Ελληνικές εταιρίες λογισμικού. Πώς εφαρμόζουν την διαχείριση ποιότητας σε όλο τον κύκλο ζωής του λογισμικού.

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • ISO 9001:2015 Explained, Fourth Edition, ASQ Quality Press, 2015
  • ITIL and ISO/IEC 20000: A Practical Handbook, Alexander Hernandez, Stationary Office, 2013
  • ITIL Practitioner Guidance, Axelos, 2016
  • CMMI for Development, Version 1.3, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2011