Κωδικός Μαθήματος

ΔΨΣ-310

Εξάμηνο Μαθήματος

1ου Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες

7,5

Ηλεκτρονικό Υλικό

https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DSERV120

Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Διαχείριση Γνώσης και Καινοτομίας

Στόχος

Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία επηρεάζει τη ζωή μας όπως ποτέ πριν. Η ψηφιακή τεχνολογία μεταμορφώνει τις επιχειρήσεις, τις οικονομίες και την κοινωνία. Εξελίξεις σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας συμβάλλουν στην αναδιάταξη του ανταγωνισμού, στην επέκταση των ορίων της βιομηχανίας και στην μετατροπή των λειτουργιών των επιχειρήσεων, μερικές φορές ριζικά. Στη σύγχρονη εποχή της “Ψηφιακής Περιόδου – Digital Age η ικανότητα για καινοτομία αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όχι μόνο για τις εταιρείες αλλά και για τα άτομα, τις κοινότητες και τα έθνη.Τα επόμενα χρόνια θα είναι η εποχή του «μηχανικού-επιχειρηματία» και του «Ψηφιακού Ηγέτη». Ο μηχανικός του 21ου αιώνα πρέπει να έχει το επιχειρηματικό πνεύμα, τη φαντασία, και τις διαχειριστικές ικανότητες για να μπορεί να προσδιορίζει τις ανάγκες, να προτείνει νέες λύσεις, τις οποίες και να υλοποιεί. Επιπλέον, οι ηγέτες του αύριο πρέπει να ενστερνιστούν την ψηφιακή επανάσταση και να αναγνωρίσουν τη δύναμη των επαναστατικών τεχνολογιών  που ανατρέπουν τα δεδομένα στον επιχειρηματικό στίβο για να διασφαλίσουν την επιβίωση των οργανώσεών τους σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει.Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς στην εφαρμογή πλαισίων, μεθοδολογιών και βέλτιστων πρακτικών της στρατηγικής διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας στα πλαίσια ενός σύγχρονου οργανισμού που ανταγωνίζεται σε ένα δια-δικτυωμένο κόσμο. Το μάθημα αναπτύσσει τις δεξιότητες των φοιτητών να σκέφτονται ολιστικά αναφορικά με το ρόλο της διαχείρισης της γνώσης και την καινοτομία ως μέρος μιας διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού για τη δημιουργία μίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στα πλαίσια ενός ήδη υπάρχοντος οργανισμού ή μίας νεοφυούς εταιρείας (startup). Αναπόσπαστο τμήμα του μαθήματος είναι η ομαδική εργασία, όπου ομάδες φοιτητών αναλαμβάνουν να αναπτύξουν ένα στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση ενός προϊόντος υψηλής τεχνολογίας ή μίας υπηρεσίας της επιλογής τους, καλύπτοντας θέματα όπως: μελέτη σκοπιμότητας αναφορικά με την αγορά,  ανάλυση του ανταγωνισμού, στρατηγικό & επιχειρησιακό πλάνο.

 

Περιεχόμενα Μαθήματος

Εισαγωγή στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (Creativity, Innovation and Entrepreneurship)

Καινοτόμες Ιδέες – Αξιολόγηση ως Επιχειρηματικές Ευκαιρίες. Η σημασία της καινοτομίας για τη σύγχρονη κοινωνία. Ορισμός της Εφεύρεσης και της Καινοτομίας. Το μοντέλο της Ανοιχτής Καινοτομίας και ο ρόλος του Πλήθους στην σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Στρατηγική Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας (Strategic Management of Technological Innovation)

Τύποι Καινοτομίας: Ριζική, Στοιχειώδης, Αρχιτεκτονική ή Τμηματική. Καμπύλη εξέλιξης της τεχνολογίας (technology trajectory); Καμπύλες Διάχυσης της τεχνολογίας και Υιοθέτησης από την αγορά. Ανατρεπτικές Καινοτομίες (Disruptive Innovations & “Innovator’s Dilemma” by, Clayton Christensen). Μελέτη Περίπτωσης: Η Αγορά της Ψηφιακής Φωτογραφικής Κάμερας και η περίπτωση της Eastman Kodak.

Ανάλυση Επιχειρηματικής Ευκαιρίας (Opportunity Analysis)

Μοντέλο των Επτά Τομέων της Ανάλυσης Ελκυστικών Ευκαιριών (Seven Domain Analysis – John Mullins). Εκτίμηση της Αγοράς & της ελκυστικότητας της Βιομηχανίας. Το μακροσκοπικό περιβάλλον της Αγοράς – ανάλυση PESTEL. Κρίσιμα ζητήματα: Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία.

Τα δεδομένα ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα (Data as a Competitive Advantage)

Ο ρόλος των «μεγάλων δεδομένων» (Big Data) στο Business Intelligence & την διαδικασία λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων. Σύντομη εισαγωγή στα εργαλεία της αναλυτικής των μεγάλων δεδομένων (Big-Data Analytics).

Διαμόρφωση Εταιρικής Στρατηγικής (Crafting a Corporate Strategy)

Όραμα, Αποστολή & Στόχοι. Καθορισμός των σκοπών και στόχων – το Balanced Scorecard. Στρατηγικές ανάπτυξης (Ansoff) και ανάλυση χαρτοφυλακίου (BCG). Σύντομη εισαγωγή στην διαχείριση της αλλαγής (Change Management).

Βασικές Αρχές Στρατηγικής – Ελκυστικότητα μίας Βιομηχανίας & το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα (Strategic FoundationIndustry Attractiveness & Sustainable Advantage)

Γιατί ορισμένοι κλάδοι είναι καλύτεροι από άλλους; Η κλασσική προσέγγιση στη στρατηγική (δομική ανάλυση, το μοντέλο των 5-δυνάμεων του Porter και η ανάλυση της αλυσίδας αξίας). Πώς τα ευφυή δια-συνδεδεμένα αντικείμενα μετατρέπουν τον ανταγωνισμό (Μ. Porter).

On Business Models & the Business Plan

Επιχειρηματικά μοντέλα και το Επιχειρησιακό Σχέδιο: Γιατί είναι σημαντικά τα επιχειρηματικά μοντέλα; (Joan Magretta). O καμβάς του Επιχειρηματικού μοντέλου (Business Model Canvas, by Osterwalder). Εισαγωγή στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Μέθοδοι επιλογής επιχειρηματικών προτάσεων (Methods of selection of Business Proposals – VC Funding)

Ποσοτικοί (Discounted Cash Flow – DCF, Net-Present Value – NPV, Internal Rate of Return – IRR) & Ποιοτικοί (Q-Sort, Conjoint Analysis, Data Envelopment Analysis – DEA). Ανάλυση της περίπτωσης της ανάπτυξης του μοντέλου αεροσκαφών Dreamliner απο την Boeing. Άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση μιας νέας επιχείρησης μέσω μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου (VC-fund).

“Κοινωνικές” πτυχές των νέων τεχνολογιών (Soft aspects of new technologies)

Θέματα Ασφάλειας, Ιδιωτικότητας και Εμπιστοσύνης στην εποχή του Διαδικτύου-των-πάντων (IoE – Internet of Everything). Ηθική στην εποχή των αυτόνομων οχημάτων, της Ρομποτικής, των Cyborgs, και της “Υπερ-Ευφυίας” (Super-Intelligence, by Nick Bostrom).

Στρατηγική Μάρκετινγκ σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος (Marketing Strategy over the Product LifeCycle (PLC)

Στρατηγικές προώθησης στην αγορά για πρώτο-εμφανιζόμενα προϊόντα. Η θεωρία του Geoffrey Moore για το χάσμα στον Κύκλο Ζωής ενός Προϊόντος (PLC) και η συνιστώμενη στρατηγική για τη διέλευση του χάσματος. Η στρατηγική Blue-Ocean και η καινοτομία της αξίας (value innovation).

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα

Βασική Αναφορά:

  • A. Schilling, “Strategic Management of Technological Innovation,” Int’l 2nd Ed., ISBN-13:978-1259539060, McGraw-Hill, 2012.

Πρόσθετα Συγγράμματα:

  • Eric Ries, “The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses,” 2011.
  • John Mullins, “The New Business Road Test,” 2/E Prentice Hall / Financial Times, 2006.
  • D. Hisrich, M.P. Peters, D.A. Shepherd, “Entrepreneurship,” 9th Ed., McGraw-Hill, International Edition 2013.
  • Clayton M. Christensen, “The Innovator’s Dilemma”, HarperBusiness; Jan. 2003.
  • Geoffrey A. Moore, “Crossing the Chasm”, HarperBusiness; Revised Ed., Aug. 2002.
  • Larry Downes, Paul Nunes, “Big Bang Disruption: Strategy in the Age of Devastating Innovation“, Portfolio/Penguin, 2014.
  • Pedro Domingo, “The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World”, Basic Books, Sep. 2015
  • Nick Bostrom, “Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies“,Oxford University Press, May 2016
  • Daniel D. Gutierrez, “Machine Learning and Data Science: An Introduction to Statistical Learning Methods with R”, Technics Publications, Sep. 2015