Κωδικός Μαθήματος

ΔΨΣ-350

Εξάμηνο Μαθήματος

2ου Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες

7,5

Ηλεκτρονικό Υλικό

https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DSERV124

Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Αποδοχή και Υιοθέτηση Πληροφορικής Τεχνολογίας

Στόχος

Η αποδοχή, υιοθέτηση, ανάπτυξη, πραγμάτωση και χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας αποτελούν σημαντικά ερευνητικά πεδία στο χώρο των ψηφιακών συστημάτων. Όμως αποτελούν και ιδιαίτερες προκλήσεις για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για την αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξη καινοτομικών ψηφιακών συστημάτων απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ψηφιακή τεχνολογίας και στις προκλήσεις για την αποτελεσματική εφαρμογής της.

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να καταστήσει τους αποφοίτους ικανούς στην εφαρμογή κανόνων και μεθοδολογιών αναφορικά με την αποδοχή και την υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας σε οργανισμούς (και κοινωνίες) ως βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων. Έτσι, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις για την κριτική ανάλυση επιχειρησιακών καταστάσεων και προβλημάτων και για την κατανόηση του ρόλου της ψηφιακής τεχνολογίας ως μέρος της λύσης τους, για την αξιολόγηση των ανταγωνιστικών και επιχειρησιακών επιδράσεων από την υιοθέτηση της καινοτόμου ψηφιακής τεχνολογίας και για την  εφαρμογή τεχνολογιών αποδοχής, υιοθέτησης, αξιολόγησης και χρήσης της ψηφιακών συστημάτων.

 

Περιεχόμενα Μαθήματος

Υιοθέτηση ψηφιακών συστημάτων (Adoption of Digital Systems)

Υιοθέτηση ψηφιακής τεχνολογίας από τους οργανισμούς. Μοντέλο διεργασιών επιχειρησιακής αξίας.  Κατηγοριοποίηση εννοιολογικών μηχανισμών υιοθέτησης και χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας (υιοθέτηση/αποδοχή, έναρξη, καταλληλότητα, διάχυση, άμεση χρήση, αυτοσχέδια μάθηση).

Επιτυχία και αποτυχία ψηφιακών συστημάτων (Digital Systems Success and Failure)

Παράγοντες επιτυχίας/αποτυχίας ψηφιακών συστημάτων. Παράγοντες επηρεασμού επιτυχίας/αποτυχίας ψηφιακών συστημάτων (τεχνολογικοί, οργανωσιακοί, πολιτισμικοί, κοινωνικοί, κτλ).

Συμμετοχική διεργασία ανάπτυξης συστημάτων (Participatory Process of Systems Development)

Η αρχή του συνεκτικού οράματος για την ψηφιακή αλλαγή. Η αρχή της γνήσιας/ενεργής συμμετοχής των χρηστών στην ψηφιακή ανάπτυξη. Διεργασία αμοιβαίας μάθησης. Η αρχή της εξαρχής εμπειρίας και των πρακτικών εργασίας. Συγκρούσεις και διλήμματα ανάπτυξης ψηφιακών συστημάτων. Φάσεις της συμμετοχικής διεργασίας. Επαγγελματική εκπαίδευση και άσκηση στο πλαίσιο του οργανισμού.

Μοντέλα αποδοχής ψηφιακών συστημάτων (Acceptance Models of Digital systems)

Θεωρίες και μοντέλα που αποδοχής της ψηφιακής τεχνολογίας (Reasoned Action, Technology Acceptance Model (ΤΑΜ) and extended TAM, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), Motivational Model, Theory of Planned Behavior). Υιοθέτηση, Επικύρωση, Περιορισμοί και Επεκτάσεις του Μοντέλου. Σύγκριση μεταξύ μοντέλων.

Μεθοδολογίες αποδοχής και υιοθέτησης ψηφιακών συστημάτων (Methodologies of Acceptance and Adoption of Digital Systems)

Σχεδιασμός ερωτηματολογίων (με δομημένες και ημι-δομημένες ερωτήσεις). Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση παραγόμενων δεδομένων. Τεχνικές αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων. Εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων.

Προβλήματα υιοθέτησης και χρήσης ψηφιακών συστημάτων

Συστημικά προβλήματα-εμπόδια για την ευρεία υιοθέτηση και χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας από τους οργανισμούς. Εφαρμογή της συστημικής σκέψης στην υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Υιοθέτηση Νεφουπολογιστικής (Cloud Computing Adoption)

Υιοθέτηση στρατηγικών πραγμάτωσης νεφουπολογιστικής (κλίμακα ωρίμανσης και εξέλιξης) Πλεονεκτήματα επιχειρησιακούς δείκτες απόδοσης αποδοτικότητας (αύξηση κερδών, κατανομή του προϋπολογισμού για την ψηφιακή τεχνολογία, κόστος ψηφιακής τεχνολογίας και αυξημένη ικανότητα ανταπόκρισης στα SLAs).

Υιοθέτηση Ψηφιακών Συστημάτων Υγείας (Health Information Systems Adoption)

Υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων υγείας ιατρικού και διοικητικού χαρακτήρα. Υιοθέτηση νέων ψηφιακών τεχνολογικών στην παροχή υγείας.

Υιοθέτηση Κινητών Ψηφιακών Συστημάτων (Mobile Digital Systems Adoption)

Μοντέλα αποδοχής κινητών ψηφιακών συστημάτων, Επιτυχία κινητών ψηφιακών συστημάτων, Χρηστικότητα κινητών ψηφιακών συστημάτων, μοντέλα για υιοθέτηση και χρήση κινητών ψηφιακών συστημάτων.

Υιοθέτηση Καινοτομικών Διεργασιών (Process Innovation Adoption)

Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις υιοθέτησης ψηφιακών συστημάτων καινοτομικών διεργασιών σε οργανισμούς. Θεωρία διάχυσης της καινοτομίας.

Υιοθέτηση Αναλυτικής (Adoption of Analytics)

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας υιοθέτησης της επιχειρησιακής αναλυτικής (Business Analytics Adoption) και της αναλυτικής μεγάλων δεδομένων (Big Data Analytics Adoption). Μοντέλο υιοθέτησης αναλυτικής στην υγεία (Healthcare Analytics Adoption Model).

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Aziz Alrafi (2009): Information Systems Adoption: A Study of the Technology Acceptance Model, VDM Verlag.
  • Harry Bouwman, Bart van den Hooff, Lidwien van de Wijngaert, Jan A G M van Dijk (2005): Information and Communication Technology in Organizations: Adoption, Implementation, Use and Effects, SAGE Publications Ltd.
  • Ahmed Seffah, Eduard Metzker (2009): Adoption-centric Usability Engineering: Systematic Deployment, Assessment and Improvement of Usability Methods in Software Engineering, Springer.
  • Sherif Kamel (2010): E-Strategies for Technological Diffusion and Adoption: National ICT Approaches for Socioeconomic Development, Information Science Reference.
  • Andrea Ordanini (2006): Information Technology And Small Business: Antecedents And Consequences of Technology Adoption, Edward Elgar Pub.
  • Pamela K. Isom, Kerrie Holley (2012): Is Your Company Ready for Cloud: Choosing the Best Cloud Adoption Strategy for Your Business, IBM Press.
  • Zahir Irani, Peter Love (2008): Evaluating Information Systems, Routledge.
  • Nauman Sheikh (2013): Implementing Analytics: A Blueprint for Design, Development, and Adoption, Morgan Kaufmann.