Πληροφορική Διακυβέρνηση

Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι:

H πληροφορική διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικο-διοικητικών ενεργειών που αναλαμβάνονται με βασικούς σκοπούς την εναρμόνιση της ψηφιακής στρατηγικής προς την επιχειρησιακή στρατηγική των επιχειρήσεων/οργανισμών, τη διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις/οργανισμοί είναι προσηλωμένοι στις στρατηγικές και τους στόχους τους και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των ψηφιακών επενδύσεων.

Ένα πλαίσιο ψηφιακής διακυβέρνησης πρέπει να παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες και πειστικές απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, όπως αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος πληροφορικής της/του επιχείρησης/οργανισμού οποιουδήποτε μεγέθους, με τις βασικές μετρικές αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας που χρειάζεται η διοίκηση και με τα προσδοκώμενα οφέλη από επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία της/του επιχείρησης/οργανισμού. Συνεπώς, κάθε επιχείρηση/οργανισμός, μικρή/ός ή μεγάλη/ος, δημόσια/ος ή ιδιωτική/ος χρειάζεται έναν τεχνικο-διοικητικό μηχανισμό ψηφιακής διακυβέρνησης που να διασφαλίζει ότι η ψηφιακή λειτουργία του υποστηρίζει τις στρατηγικές και τους στόχους της/του.

Η πληροφορική διακυβέρνηση πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένους επιστήμονες που ως βασικό υπόβαθρο δεν έχουν κατ’ ανάγκη το ευρύ γνωστικό πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας αλλά, ακόμη, και το γενικό υπόβαθρο διοίκησης και οικονομίας (π.χ. διοίκηση, εφοδιαστική και χρηματοοικονομική). Πράγματι, στην πράξη ασκείται από μικτές ομάδες τεχνικών στελεχών και στελεχών διοίκησης με καθήκοντα την κατάστρωση και παρουσίαση οδικού χάρτη με σαφή αναφορά στο που βρίσκεται ο οργανισμός σήμερα από ψηφιακής άποψης, που πρέπει να βρεθεί στο χρόνο και πως θα πάει εκεί, ενσωματώνοντας οφέλη, αποδοτικότητα και λογοδοσία με τη μείωση του κινδύνου αποτυχίας.

Από τα παραπάνω, καταδεικνύεται η ανάγκη για τη στελέχωση των επιχειρήσεων/οργανισμών με άτομα που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα θέματα της πληροφορικής διακυβέρνησης που, ουσιαστικά, αναφέρονται στα στάδια πριν την ανάπτυξη (pre-development), κατά την ανάπτυξη (on-development) και μετά την ανάπτυξη (after-development) της ψηφιακής τεχνολογίας στην/στον επιχείρηση/οργανισμό. Η ειδίκευση αυτή πραγματεύεται τα θέματα αυτά δίνοντας έμφαση στην ψηφιακή στρατηγική (IT strategy), στην ψηφιακής καινοτομία (IT innovation), στις βέλτιστες πρακτικές (IT best practices), στα πρότυπα (IT standards), στη διαχείριση έργων ψηφιακών συστημάτων (project management), στην κοστολόγηση έργων (IT costing), στη διαχείριση των σχετικών κινδύνων (risk management) και στην κατάστρωση και παρακολούθηση συμβολαίων παροχής υπηρεσιών (service level agreements). Έτσι, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες στα θέματα που συνθέτουν την πληροφορική διακυβέρνηση.

Επιπλέον, η ειδίκευση στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών της για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων πληροφορικής διακυβέρνησης.

Πρόγραμμα Πιστοποίησης/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης SAS®

  • Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων σε περισσότερες από 83.000 επιχειρήσεις, κυβερνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.
  • 96 από τις 100 κορυφαίες εταιρείες του 2017 Fortune Global 500® είναι πελάτες της εταιρίας SAS.

Βασικά Στοιχεία του Προγράμματος Πιστοποίησης/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης

Οι φοιτητές του Γ’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-22 του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”, οι φοιτητές του ΠΜΣ “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” που βρίσκονται στην διαδικασία εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) τους ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών ή διπλωματούχοι του ΠΜΣ “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Πρόγραμμα Σεμιναριακού χαρακτήρα που θα διεξάγεται στα ελληνικά από κοινού με την εταιρεία SAS και θα οδηγεί στην λήψη Πιστοποιητικού (Certificate)/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης (Academic Specializationστο γνωστικό αντικείμενο με τίτλο: «Data Management and Data Analytics using SAS».

Η παρακολούθηση του Προγράμματος είναι προαιρετική και τα δίδακτρα για την παρακολούθησή του ανέρχονται στο ποσό των 500€.

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα είναι συνολικά 39 ωρών. Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • SAS Programming for Accessing, Managing and Processing Data Using SAS Studio on SAS Viya
  • Visualization and Reporting of Data Using SAS Visual Analytics on SAS Viya
  • Use of SAS Visual Data Mining and Machine Learning on SAS Viya for applying Data Mining/ Machine Learning Techniques
  • SAS Project.

Στους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα παρέχονται επιπρόσθετα:

  • Δωρεάν πρόσβαση στο λογισμικό της SAS: SAS Viya for Learners, SAS OnDemand for Academics
  • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό: Διαφάνειες των παρουσιάσεων σε μορφή pdf, αρχεία δεδομένων για την εξάσκηση των εννοιών που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων, δωρεάν πρόσβαση στον εκπαιδευτικό ισότοπο της SAS με την ονομασία skills builder, ο οποίος περιέχει σημειώσεις μαθήματων, e – learnings κλπ .
  • Δυνατότητα να συμμετάσχουν στην επαγγελματική πιστοποίηση της SAS με τίτλο «SAS® Certified Specialist: Machine Learning Using SAS Viya 3.5». (Οι σχετικές εξετάσεις θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Πειραιώς αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου/ ειδίκευσης)

Οι επιτυχόντες που θα περάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης θα λάβουν πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τη SAS και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς επίσης και digital badge για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ. linkedin: https://www.credly.com/org/sas/badge/sas-university-of-piraeus-joint-certificate-in-data-management-and-data-analytics

Η συμφωνία με την εταιρία SAS τελεί υπό την έγκριση και την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Γραμματεία του ΠΜΣ (Τ: 2104142710, Email: ds_iss@unipi.gr).