Πληροφορική Διακυβέρνηση

Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι:

H πληροφορική διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικο-διοικητικών ενεργειών που αναλαμβάνονται με βασικούς σκοπούς την εναρμόνιση της ψηφιακής στρατηγικής προς την επιχειρησιακή στρατηγική των επιχειρήσεων/οργανισμών, τη διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις/οργανισμοί είναι προσηλωμένοι στις στρατηγικές και τους στόχους τους και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των ψηφιακών επενδύσεων.

Ένα πλαίσιο ψηφιακής διακυβέρνησης πρέπει να παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες και πειστικές απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, όπως αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος πληροφορικής της/του επιχείρησης/οργανισμού οποιουδήποτε μεγέθους, με τις βασικές μετρικές αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας που χρειάζεται η διοίκηση και με τα προσδοκώμενα οφέλη από επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία της/του επιχείρησης/οργανισμού. Συνεπώς, κάθε επιχείρηση/οργανισμός, μικρή/ός ή μεγάλη/ος, δημόσια/ος ή ιδιωτική/ος χρειάζεται έναν τεχνικο-διοικητικό μηχανισμό ψηφιακής διακυβέρνησης που να διασφαλίζει ότι η ψηφιακή λειτουργία του υποστηρίζει τις στρατηγικές και τους στόχους της/του.

Η πληροφορική διακυβέρνηση πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένους επιστήμονες που ως βασικό υπόβαθρο δεν έχουν κατ’ ανάγκη το ευρύ γνωστικό πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας αλλά, ακόμη, και το γενικό υπόβαθρο διοίκησης και οικονομίας (π.χ. διοίκηση, εφοδιαστική και χρηματοοικονομική). Πράγματι, στην πράξη ασκείται από μικτές ομάδες τεχνικών στελεχών και στελεχών διοίκησης με καθήκοντα την κατάστρωση και παρουσίαση οδικού χάρτη με σαφή αναφορά στο που βρίσκεται ο οργανισμός σήμερα από ψηφιακής άποψης, που πρέπει να βρεθεί στο χρόνο και πως θα πάει εκεί, ενσωματώνοντας οφέλη, αποδοτικότητα και λογοδοσία με τη μείωση του κινδύνου αποτυχίας.

Από τα παραπάνω, καταδεικνύεται η ανάγκη για τη στελέχωση των επιχειρήσεων/οργανισμών με άτομα που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα θέματα της πληροφορικής διακυβέρνησης που, ουσιαστικά, αναφέρονται στα στάδια πριν την ανάπτυξη (pre-development), κατά την ανάπτυξη (on-development) και μετά την ανάπτυξη (after-development) της ψηφιακής τεχνολογίας στην/στον επιχείρηση/οργανισμό. Η ειδίκευση αυτή πραγματεύεται τα θέματα αυτά δίνοντας έμφαση στην ψηφιακή στρατηγική (IT strategy), στην ψηφιακής καινοτομία (IT innovation), στις βέλτιστες πρακτικές (IT best practices), στα πρότυπα (IT standards), στη διαχείριση έργων ψηφιακών συστημάτων (project management), στην κοστολόγηση έργων (IT costing), στη διαχείριση των σχετικών κινδύνων (risk management) και στην κατάστρωση και παρακολούθηση συμβολαίων παροχής υπηρεσιών (service level agreements). Έτσι, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες στα θέματα που συνθέτουν την πληροφορική διακυβέρνηση.

Επιπλέον, η ειδίκευση στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών της για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων πληροφορικής διακυβέρνησης.