Κωδικός Μαθήματος

ΜΔΑ-250

Εξάμηνο Μαθήματος

2ου Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες

7,5

Ηλεκτρονικό Υλικό

https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DSERV115

Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Πρακτική Μηχανική Μάθηση

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή προηγμένων μεθοδολογιών μηχανικής μάθησης που αφορούν σε εκμάθηση διαδικασιών λήψης αποφάσεων, στην ενίσυχη της απόδοσης και τη συνδυασμένη χρήση βασικών αλγορίθμων, και στην προετοιμασία και επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων για την αποδοτικότερη αξιοποίησή τους. Στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνονται η εμπεριστατωμένη κατανόηση της απόδοσης των μεθόδων μηχανικής μάθησης, η δυνατότητα συνδυασμένης χρήσης τους για την επίλυση απαιτητικών προβλημάτων και η δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων για την προεπεξεργασία τους και το συνδυασμό τους με την κατάλληλη μεθοδολογία.

 

Περιεχόμενα Μαθήματος

Βαθιά μάθηση και συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα I.

Εισαγωγή στην βαθιά εκμάθηση, συνένωση και συγκέντρωση, αρχιτεκτονικές βαθιάς εκμάθησης, εκπαίδευση βαθιών νευρωνικών δικτύων

Βαθιά μάθηση και συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα II.

Επαναλαμβανόμενα νευρωνικά δίκτυα, γενετικά μοντέλα, ανίχνευση και τμηματοποίηση, οπτικοποίηση και κατανόηση, μεταφορά μάθησης

Deep Learning Lab.

Παραδείγματα βαθιάς εκμάθησης, Αναγνώριση με προενταξιακά δίκτυα, μεταβίβαση μάθησης, εκπαίδευση και αξιολόγηση

Πολυδιάστατη επεξεργασία δεδομένων.

Πολυδιάστατη όραση, Εξαγωγή χαρακτηριστικών, Αναγνώριση, Ταξινόμηση, Ανάλυση βίντεο

Μηχανική μάθηση σε βιοϊατρικά δεδομένα.

Αναπαράσταση βιοϊατρικών δεδομένων, Εξαγωγή γνώσης, Ανίχνευση συμβάντων και ανωμαλιών σε ιατρικό ιστορικό, μηχανική μάθηση για διάγνωση και στρατηγικές υγείας

Μάθηση βασισμένη σε Στιγμιότυπα.

Αλγόριθμος k-NearestNeighbor, Τοπική Παλινδρόμηση, Επιλογή Υποδειγμάτων Εκπαίδευσης, Δίκτυα RBF.

Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης.

Γραμμική Κατηγοριοποίηση, Υπολογισμός Συναρτήσεις Κελύφους, Κατηγοριοποίηση Πολλαπλών Κλάσεων.

Διακριτή Βελτιστοποίηση για Μηχανική Μάθηση.

Μοντελοποίηση, Αναζήτηση στο χώρο Υποθέσεων, Μέθοδοι Τοπικής Βελτιστοποίησης, Εξελικτική Μάθηση.

Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων σε Python.

Βιλιοθήκες, NumPy, Pandas. Εισαγωγικά Παραδείγματα, Οπτικοποίηση δεδομένων με τη βιβλιοθήκη matplotlib.

Προγραμματισμός για Μηχανική Μάθηση σε Python.

Προγραμματισμός Ταξινομητών με τη βιβλιοθήκη Scikit-learn.

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill (International Edition), 1997.
  • Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2007.
  • McKinney. Python for Data Analysis. O’Reilly, 2012.
  • Raschka. Python Machine Learning. Packt Publishing, 2015.
  • H. Witten, E. Frank, M. A. Hall. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. Morgan Kaufmann, 3rd edition, 2011.
  • Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville, Deep Learning, MIT Press, http://www.deeplearningbook.org, 2016