Κωδικός Μαθήματος

ΜΔΑ-286

Εξάμηνο Μαθήματος

2ου Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες

7,5

Ηλεκτρονικό Υλικό

https://lefkippos.ds.unipi.gr/courses/DSERV116/

Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Αναλυτική Επιχειρησιακών Διεργασιών και Προσομοίωση

Στόχος

Η αναλυτική επιχειρησιακών διεργασιών (business process analytics) παρέχει στους ενδιαφερόμενους ενός οργανισμού τη δυνατότητα κατανόησης (insight) των επιχειρησιακών διεργασιών του και διερεύνησης της αποδοτικότητας (performance) ή και της συμμόρφωσης (compliance) των επιχειρησιακών διεργασιών. Η αποδοτικότητα αναφέρεται στη μείωση του χρόνου απόκρισης για τη λήψη αποφάσεων στη πιο άμεση αξιολόγηση του αντίκτυπου των αποφάσεων μέσω μετρικών. Η συμμόρφωση αναφέρεται στη διασφάλιση της εκτέλεσης των διεργασιών σύμφωνα με κανόνες και κανονισμούς και της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών (Business Process Management Systems (BPMS)) περιλαμβάνουν, συνήθως, μια συνιστώσα αναλυτικής για τη συλλογή και ανάλυση των γεγονότων που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της ζωής των επιχειρησιακών διεργασιών είτε σε πραγματικό χρόνο είτε μετά την εκτέλεσή τους. Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι τους φοιτητές τις έννοιες και τεχνικές της αναλυτικής επιχειρησιακών διεργασιών και να καταστούν ικανοί να εφαρμόσουν μεθόδους και τεχνικές αναλυτικής επιχειρησιακών διεργασιών σε πραγματικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

 

Περιεχόμενα Μαθήματος

Διοίκηση Επιχειρησιακών Διεργασιών

Χαρακτηριστικά των επιχειρησιακών διεργασιών. Εξέλιξη της Διοίκησης Επιχειρησιακών Διεργασιών. Κύκλος ζωής της Διοίκησης Επιχειρησιακών Διεργασιών.

Ταυτοποίηση και Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών

Φάσεις κατασκευής επιχειρησιακών διεργασιών. Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής επιχειρησιακών διεργασιών. Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών με χρήση της γλώσσας BPMN.

Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διεργασιών

Πλήρης μεθοδολογία ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διεργασιών. Μελέτη περίπτωσης.

Μέθοδοι και Εργαλεία Αναλυτικής Επιχειρησιακών Διεργασιών

Πηγές και είδη δεδομένων για την αναλυτική επιχειρησιακών διεργασιών. Μετρικές επιχειρησιακών διεργασιών. Κριτήρια ποιότητας μετρικών επιχειρησιακών διεργασιών. Είδη αναλυτικής επιχειρησιακών διεργασιών. Επιχειρηματική ευφυία και προσομοίωση διεργασιών.

Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική Επιχειρησιακών Διεργασιών

Αποδοτικότητα και συμμόρφωση επιχειρησιακών διεργασιών Μέτρηση και βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης.

Εξόρυξη Επιχειρησιακών Διεργασιών

Χρήση τεχνικών εξόρυξης διεργασιών για τη συμμόρφωση και βελτίωση της αποδοτικότητας επιχειρησιακών διεργασιών. Αλγόριθμοι εξόρυξης διεργασιών. Εργαλεία εξόρυξης διεργασιών.

Συλλογές Μοντέλων Επιχειρησιακών Διεργασιών

Αυτόματη ανάλυση συλλογών μοντέλων διεργασιών. Τεχνικές για την σύγκριση μοντέλων διεργασιών. Αναζήτηση μοντέλων διεργασιών. Συμπεριφορική ανάλυση μοντέλων διεργασιών.

Βελτίωση Επιχειρησιακών Διεργασιών

Χρήση μεθόδων αναλυτικής και τεχνολογιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας επιχειρησιακών διεργασιών. Παρακολούθηση εκτέλεσης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Αναγνώριση συμπεριφορικών προτύπων. Αναλυτική προγνώσεων.

Προσομοίωση Επιχειρησιακών Διεργασιών

Πρόγνωση της απόδοσης. Κατανόηση της επίδρασης της αλλαγής. Προσομοίωση διεργασιών και εργαλεία προσομοίωσης.

Μελέτη Περίπτωσης

Ανάπτυξη Εφαρμογής Αναλυτικής Επιχειρησιακών Διεργασιών σε Περιβάλλον Λογισμικού BPM.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Fundamentals of Business Process Management. M. Dumas, M. La Rosa, J Mendling and H.A. Reijers. Springer, 2013.
  • Process Mining. Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes. W. Van der Aalst. Springer, 2011.
  • Speech and Language Processing. D. Jurafsky and J. Martin. Pearson International Edition, 2008.
  • Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development. A. Sharp and P. McDermott, Artech House, 2008.
  • Real-Life BPMN: Using BPMN 2.0 to Analyze, Improve, and Automate Processes in Your Company. J. Freund and B. Rücker. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014.
  • Improving Business Processes. Harvard Business School Press, 2010.
  • The Process Improvement Handbook: A Blueprint for Managing Change and Increasing Organizational Performance. T. Boutros and T. Purdie. McGraw-Hill Education, 2013.
  • Handbook on Business Process Management. Μ. Rosemann and J. vom Brocke. Vol. 2, Springer Verlag, Berlin, 2009.