Ειδικεύσεις Μεταπτυχιακού

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (MSc in Digital Systems & Services) (ΦΕΚ) με τις εξής ειδικεύσεις:

Η χρονική διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε ένα (1) εξάμηνο επιπλέον για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος LLP Erasmus, ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Ελλάδας, μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.