Το Μεταπτυχιακό

Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι του Μεταπτυχιακού

Όπως υποδηλώνει ο τίτλος του, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναφέρεται στην ανάπτυξη (development), πραγμάτωση (implementation), λειτουργία (operation), συντήρηση (maintenance) και διοίκηση (governance) συστημάτων ψηφιακής τεχνολογίας που είτε προορίζονται για λειτουργία εντός επιχειρήσεων και οργανισμών είτε παρέχονται ως υπηρεσίες προς χρήση από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη χρήση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων και στοχεύει στην απόκτηση αντίστοιχων δεξιοτήτων από τους αποφοίτους του. Έτσι, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις που απαιτεί η ελληνική, η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια ψηφιακή αγορά, εφόσον επιλέξουν το πεδίο της παραγωγής, αλλά και τις απαιτούμενες γνώσεις για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, εφόσον επιλέξουν το πεδίο της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας.

Ειδεικεύσεις του Μεταπτυχιακού

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διακρίνεται σε τρεις ειδικεύσεις:

Οι ειδικεύσεις αυτές αντιστοιχούν σε ό,τι πιο σύγχρονο και δυναμικό στο πεδίο των ψηφιακών συστημάτων και έρχονται να καλύψουν σημαντικές ανάγκες επιστημονικής εξειδίκευσης για την ψηφιακή οικονομία ενώ, ταυτόχρονα, αποτελούν βασικούς ψηφιακούς πυλώνες για την ανάπτυξη και των υπολοίπων κλάδων της οικονομίας.
Τα προγράμματα σπουδών των επιμέρους ειδικεύσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος περιλαμβάνουν μαθήματα που αντικατοπτρίζουν την πλέον επιζητούμενη γνώση στον παγκόσμιο ψηφιακό οικοσύστημα. Μια ματιά στα περιεχόμενα (γνωστικά αντικείμενα) των μαθημάτων επιβεβαιώνει την αρτιότητα, συμπληρωματικότητα και πληρότητα της παρεχόμενης γνώσης.

Για την εμπέδωση των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους αλλά και ως προθάλαμο για την ενασχόλησή τους αργότερα με συναφή πεδία επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας, οι φοιτητές καλούνται να αφιερώσουν ένα ολόκληρο εξάμηνο σπουδών στην εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, υπό την εποπτεία ενός Καθηγητή, η οποία επιβάλλεται να είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών επιλέγονται από τους Καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος με γνώμονα αυτήν την θεώρηση.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από εξειδικευμένους Καθηγητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, άλλων Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και από υψηλόβαθμα στελέχη του ψηφιακού οικοσυστήματος της χώρας μας με σημαντικές σπουδές και ευρείες εμπειρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.