Χρήσιμα Έγγραφα

 1. Έντυπο Αίτησης
 2. Πρότυπο Συστατικής Επιστολής
 3. Έντυπο αίτησης εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 4. Πρόταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
 5. Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 9977/Β7, ΦΕΚ 403/Β΄/27-2-2004)
 6. Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» (Υ.Α. 117295/Γ2, ΦΕΚ 2148/Β’/5-8-2014)
 7. ΦΕΚ Αναμόρφωσης Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014)                                                                                                                * Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» αναμορφώθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014 σε Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες».
 8. ΦΕΚ Έγκρισης Π.Μ.Σ. “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (Α.Π. 20162293, ΦΕΚ 1272/Β’ /4-5-2016)
 9. ΦΕΚ Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”(Α.Π. 20184240, ΦΕΚ 3273/Β’ /8-8-2018)
 10. Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2018)
 11. Υ.Α. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.08.2018)
 12. Διαπίστωση του ποσού που αντοστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ ακαδ. έτος 2021-22 (ΦΕΚ 2988_Β_08.07.2021)
 13. Διαπίστωση του ποσού που αντοστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ ακαδ. έτος 2020-21(ΦΕΚ 2726_Β_03.07.2020)
 14. Διαπίστωση του ποσού που αντοστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ ακαδ. έτος 2019-20 (ΦΕΚ 2743_Β_03.07.2019)
 15. Οδηγός Σπουδών 2014-2015 (Ελληνική Έκδοση) *
 16. Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ.
 17. Αφίσα Π.Μ.Σ.
 18. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”
 19. Λογισμικό Πρόληψης Λογοκλοπής Turnitin
 20. Παρουσίαση Π.Μ.Σ. (Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16)
 21. Πού θα μας βρείτε: Χάρτης 1 (Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά), Χάρτης 2 (Χάρτης Περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο)