Χρήσιμα Έγγραφα

 1. Έντυπο Αίτησης
 2. Πρότυπο Συστατικής Επιστολής
 3. Έντυπο αίτησης εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 4. Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 9977/Β7, ΦΕΚ 403/Β΄/27-2-2004)
 5. Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» (Υ.Α. 117295/Γ2, ΦΕΚ 2148/Β’/5-8-2014)
 6. ΦΕΚ Αναμόρφωσης Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014)                                                                                                                * Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» αναμορφώθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014 σε Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες».
 7. ΦΕΚ Έγκρισης Π.Μ.Σ. “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (Α.Π. 20162293, ΦΕΚ 1272/Β’ /4-5-2016)
 8. ΦΕΚ Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”(Α.Π. 20184240, ΦΕΚ 3273/Β’ /8-8-2018)
 9. Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2018)
 10. Υ.Α. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.08.2018)
 11. Διαπίστωση του ποσού που αντοστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα_ ακαδ. έτος 2019-20 (ΦΕΚ 2743_Β_03.07.2019)
 12. Οδηγός Σπουδών 2014-2015 (Ελληνική Έκδοση) *
 13. Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ.
 14. Αφίσα Π.Μ.Σ.
 15. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”
 16. Λογισμικό Πρόληψης Λογοκλοπής Turnitin
 17. Παρουσίαση Π.Μ.Σ. (Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16)
 18. Πού θα μας βρείτε: Χάρτης 1 (Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά), Χάρτης 2 (Χάρτης Περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο)