06 October 2022 - Εγγραφές Α’ εξαμήνου και διαδικασία απαλλαγής τελών φοίτησης ακαδ. έτος 2022-23

Πειραιάς, 06 Οκτωβρίου 2022

Α. ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-23

Ανακοινώνεται στους επιτυχόντες του ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ότι οι εγγραφές για το Α’ εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-23 θα πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται, στο email της Γραμματείας του Τμήματος gramds@unipi.gr , από 13 Οκτωβρίου 2022 έως και 21 Οκτωβρίου 2022 με θέμα αποστολής :

«ΠΣΥ_ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ»

Δικαιολογητικά εγγραφής :

  1. Έντυπο εγγραφής νέου φοιτητή (συμπληρωμένο & υπογεγραμμένο, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στα Έντυπα Επικοινωνίας).
  2. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese) στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα :

Α) Με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 που τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό έχω ενημερωθεί ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις εγγραφές φοιτητών σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συλλέγει και τηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μεταπτυχιακών φοιτητών του. Ο σκοπός τήρησης και επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι η εγγραφή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών, η ακαδημαϊκή διαχείριση των φοιτητών, η επικοινωνία με τους οικείους τους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και η εξασφάλιση πρόσβασης τους σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.                    

Β) Βεβαιώνω ότι ενημερώθηκα για τα ανωτέρω και για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.                                  

Γ) Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και τα ανωτέρω δικαιολογητικά που έχω προσκομίσει είναι ακριβή, αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.                                           

Δ) Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση, συμφωνώ και αποδέχομαι τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.             

Ε) Δηλώνω ότι το email………………………………………………………….. ανήκει σε εμένα και σε αυτό επιθυμώ να δέχομαι προσωποποιημένη αλληλογραφία.

  1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών από τα οποία να προκύπτει η αποφοίτηση (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
  2. Επικυρωμένο (από δικηγόρο) αντίγραφο πιστοποιητικού ξένης γλώσσας
  3. Αποδεικτικό κατάθεσης του υπολοίπου ποσού των εννιακοσίων (900,00€) ευρώ για την αποπληρωμή των τελών φοίτησης του Α΄ εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ. Η κατάθεση πρέπει να γίνει στα ακόλουθα στοιχεία :

Π.Μ.Σ. «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Τραπεζ. Αριθ. Λογαριασμού : 19000511527   

IBAN : GR5701101900000019000511527  

Δικαιούχος : ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ονοματεπώνυμο φοιτητή (υποχρεωτικά)

Αιτιολογία :  Καταβολή τελών φοίτησης Α’ εξαμήνου

  1. Μία (1) φωτογραφία μικρού μεγέθους (η φωτογραφία να είναι πρόσφατη σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς το πρόσωπο. Ο τύπος να είναι jpg και το μέγεθος να μην ξεπερνά τα 2ΜΒ)
  2. Αστυνομική ταυτότητα (και τις 2 όψεις).

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022.

TO ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23 ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΜΣ.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Ανακοινώνεται στους επιτυχόντες του ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ότι σύμφωνα με τον Ν. 4957/22, άρθρο 86 «Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης –Υποτροφίες», την αριθμ. 108990/Ζ1 «Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης», εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του παρόντος. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά τα σχετικά εδάφια του Ν. 4957/22, άρθρα 86 & 418, ΦΕΚ 4659/Β΄/5.9.22, Υ.Α. 104375/Ζ1 , ΦΕΚ 4899/16.09.22, Υ.Α.108990/Ζ1.

Στην περίπτωση που απαλλαγείτε από την καταβολή των τελών φοίτησης, κατόπιν σχετικής αποφάσεως, οποιοδήποτε ποσό έχετε καταβάλει στο ΠΜΣ σας επιστρέφεται κατόπιν αιτήσεώς σας.

Εφόσον αδυνατείτε να καταβάλετε κατά την εγγραφή σας το ποσό των τελών φοίτησης, θα πρέπει να ενημερώσετε την Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων σχετικά με αυτό το γεγονός με σχετικό ενυπόγραφο έγγραφο που αντικαθιστά το αποδεικτικό κατάθεσης που αναφέρεται στα δικαιολογητικά εγγραφής , στο οποίο επίσης να βεβαιώνετε/αναφέρετε ότι έχετε αποστείλει/παραδώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αίτησης απαλλαγής, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω.

Αν η τελική απόφαση δεν σας απαλλάσσει από την καταβολή των τελών φοίτησης, τότε θα κληθείτε να καταβάλετε το ποσό των τελών φοίτησης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Εφόσον εμπίπτετε στις περιπτώσεις του Νόμου, παρακαλούμε όπως υποβάλετε στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφετε τον τίτλο του ΠΜΣ «Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες», τα ακόλουθα:

1.            Αίτηση απαλλαγής των τελών φοίτησης για φοίτηση στο ΠΜΣ

(συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο)

2.            Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά   της περίπτωσής σας σύμφωνα με :

               Ν. 4957/22, άρθρα 86 & 418

               ΦΕΚ 4659/Β΄/5.9.22, Υ.Α. 104375/Ζ1

               ΦΕΚ 4899/16.09.22, Υ.Α.108990/Ζ1

3.            Αίτηση επιστροφής της προκαταβολής ή του ποσού των τελών φοίτησης που έχετε καταβάλει.

Ο φάκελος  μπορεί να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (Ζέας 80-82, 2ος όροφος, 18534, Πειραιάς, 2104142369, 2104142373, 2104142076, 2104142426) ή με αποστολή συστημένου φακέλου μέσω υπηρεσίας courier στη διεύθυνση :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»)

ΖΕΑΣ 80-82  (2ος όροφος)

185 34, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή/αποστολή των ανωτέρω είναι η 21η Οκτωβρίου 2022.

Τα εδάφια προς μελέτη:

•             Ν. 4957/22

•             ΦΕΚ 4659/Β΄/5.9.22, Υ.Α. 104375/Ζ1

•             ΦΕΚ 4899/16.09.22, Υ.Α.108990/Ζ1

AΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ