Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων διατηρεί 10 ερευνητικά εργαστήρια που διεξάγουν έρευνα σε διαφορετικούς και σύγχρονους τομείς έρευνας.

Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις του έργου των εργαστηρίων κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και φυσικά τη δυνατότητα να εμπλακούν ενεργά στα ερευνητικά εργαστήρια. Διδάσκοντες του Προγράμματος συμμετέχουν στα ακόλουθα εργαστήρια: