Πρόγραμμα LLP Erasmus

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ακολουθώντας πολιτική εξωστρέφειας και θέλοντας οι φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρίες σε πολυεθνικά περιβάλλοντα διατηρεί συμφωνίες με αρκετά ιδρύματα του εξωτερικού.

Ειδικότερα, το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων έχει συνάψει συμφωνίες με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μέσω του προγράμματος LLP Erasmus. Στον προηγούμενο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις σχετικές συνεργασίες του τμήματος.