Συνεργασία με Φορείς & Επιχειρήσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεργάζεται με φορείς και επιχειρήσεις με στόχο την επιστημονική και ερευνητική εξειδίκευση σε τεχνολογίες αιχμής. Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: επισκέψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων του ΠΜΣ με στόχο την προώθηση της εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας, προσκεκλημένες ομιλίες από εκπροσώπους επιχειρήσεων / φορέων στους φοιτητές του ΠΜΣ, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών σε θεματικές περιοχές που προτείνονται από τους διδάσκοντες του ΠΜΣ και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις / φορείς σε πρακτικά ερευνητικά προβλήματα βάσει των τεχνολογιών που διδάσκονται στο ΠΜΣ.